സുകൃതരാഗമയമുള്ളം

സുകൃതരാഗമയമുള്ളം-സുര
സുഖദയോഗമിതു ഹാ!
മതിമോഹനം ലോകമാശാ-
പേശലം പ്രേമാകരം

ഭാവവല്ലീനിരകൾ മലരാർന്നു നിൽക്കവേ
ജീവിതവനിയെ മാധവശ്രീ തഴുകി വന്നു നിറയേ
പുളകമാർന്നു ലോകം കാൺകെ കിളികൾ ഗാനമുതിരേ
ആ മധുനാദവീഥിയിലൂടെ നാകപുരം പൂകിടാം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Sukrutharaagamayamullam

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം