ഭാരതമാതാ

 

ഭാരതമാതാ പരിപൂര്‍ണ സ്വതന്തിരം
ഏയ്തിനടെ
നം ഭാരതമാത പരിപൂര്‍ണസ്വതന്തിരം
ഏയ്തിനടെ
ജയഭാരതമാത പരിപൂര്‍ണസ്വതന്തിരം
ഏയ്തിനടെ
നം ഭാരതമാതാ
ജയ ഭാരതമാതാ. . 

 

ആരണമാകമും ആദിത്യനൈ കടല്‍
ആരണമാകമും ആദിത്യനൈ കടല്‍
ആരണമാകമും ആദിത്യനൈ കടല്‍
ആഴമളന്ത മെയ്ജ്ഞാനിയ മാമുനിപോരെയുമീരനും
ഭാരതമാത......
പരിപൂര്‍ണസ്വതന്തിരം ഏയ്തിനടെ
നം ഭാരതമാത 
വീട്ടിനു വന്താര്‍ എന്‍ നാട്ടവരേനും
വീട്ടിനു വന്താര്‍ എന്‍ നാട്ടവരേനും
വീട്ടിനു വന്താര്‍ എന്‍ നാട്ടവരേനും
പാലൂട്ടി താലാട്ടി ശീരാട്ടി
വളര്‍ത്തും മിഹത്വമിരുന്തനം
പാലൂട്ടി താലാട്ടി ശീരാട്ടി
വളര്‍ത്തും മിഹത്വമിരുന്തനം
ജയഭാരതമാത പരിപൂര്‍ണസ്വതന്തിരം
ഏയ്തിനടെ
നം ഭാരതമാത 
ജയ ഭാരതമാത
ജയ ഭാരതമാതാ. .

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Bharathamatha

Additional Info

Year: 
1950

അനുബന്ധവർത്തമാനം