ഗാനമോഹനാ

ഗാനമോഹനാ ഹരേ ഗോപാലാ കമലലോലലോചനാ
മാധവമതിമോദദാനചതുരാ യദുകുമാര വനമാലാഭാസുര
മമ ഹൃദി സദാ സകൌതുകം വിഹര വന്ദേ മുകുന്ദാ അനന്താനന്ദാ

ഗീതാമതേ ലോകശരണാ നവനീതാലോലമൃദുചരണാ
രാധാപതേ ശോകശമനാ ജിതമദനമനോരമ്യമായാരൂപവര
ഗോകുലജനപാല പ്രേമവിധുര നിഖില വേദരസധാരാസാഗര
മമ ഹൃദി സദാ സകൌതുകം വിഹര വന്ദേ മുകുന്ദാ അനന്താനന്ദാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ganamohana

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം