അഴകിൻ പൊന്നോടവുമായ്

അഴകിൻ പൊന്നോടവുമായി
അണയൂ റാണി നീ
അണയൂ റാണി നീ
അനുരാഗഗീതം പാടി വാണിടുവാനായ്
ഹൃദയത്തിൻ ചോലയിൽ അണയൂ റാണീ


വരുമോ എൻ മാനസവാനിൽ
മഴവില്ലായി നീ മഴവില്ലായി
മധുമാസമായി വരൂ നീയാനന്ദഗാനം പാടി
ജീവിതമലർവാടിയിൽ
പാടുക ജീവേശ്വരാ-ജീവേശ്വരാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Azhakin Ponnodavumayi

Additional Info

Year: 
1953