മംഗളചരിതേ

മംഗളചരിതേ ശുഭചരിതേ
സുഖലളിതേ ശിവപാലിതേ

പരിപാവനനിൻപദമാണാശ്രയ-
മഖിലേശ്വരി ശാശ്വത....
-മംഗള..
മോഹിനീ സുരജനമോദിനീ
സുകൃതവിലാസിനി ഹൃദയനിവാസിനി
-മംഗള..
വികലമൂകസകലലോക
ഹൃദയശോകകാരിണി
സകലാഗമശാസ്ത്രപുരാണാദി
വന്ദിതചരിതേ
ജയമംഗളദായികേ ദയാമയേ തായെ
ദേവീ ദേവീ ദേവീ

-മംഗള..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
mangalacharithe

Additional Info

Year: 
1953