പി സുശീല ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം രാഗം വര്‍ഷം
വീണേ പാടുക പ്രിയതരമായ് സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ആഭേരി 1960
പാട്ടുപാടിയുറക്കാം ഞാൻ സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1960
രാരീരാരോ ഉണ്ണീ രാരീരാരോ കൃഷ്ണ കുചേല പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ 1961
വെണ്ണിലാവു പൂത്തു കൃഷ്ണ കുചേല പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ 1961
നീലക്കടൽ രാജാത്തി ഉണ്ണിയാർച്ച പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ 1961
ഉറങ്ങാതെന്റുണ്ണീ ഉറങ്ങാതെന്റുണ്ണീ ഉണ്ണിയാർച്ച ശാരംഗപാണി കെ രാഘവൻ 1961
പൊന്നൂഞ്ഞാലേ ഉണ്ണിയാർച്ച പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ 1961
പോ കുതിരേ പടക്കുതിരേ ഉണ്ണിയാർച്ച പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ 1961
അന്നു നിന്നെ കണ്ടതിൽ പിന്നെ ഉണ്ണിയാർച്ച പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ശിവരഞ്ജിനി 1961
മുൾക്കിരീടമിതെന്തിനു നൽകി ഭാര്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മായാമാളവഗൗള 1962
ഓമനക്കൈയ്യിൽ ഒലിവിലക്കൊമ്പുമായ് ഭാര്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ആഭേരി 1962
ആദം ആദം ആ കനി തിന്നരുത് ഭാര്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1962
പെരിയാറെ പെരിയാറെ ഭാര്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മോഹനം 1962
ഉരുകുകയാണൊരു ഹൃദയം പാലാട്ടു കോമൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് 1962
ചന്ദനപ്പല്ലക്കിൽ വീടു കാണാൻ വന്ന പാലാട്ടു കോമൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് 1962
ആനക്കാരാ ആനക്കാരാ പാലാട്ടു കോമൻ ശാരംഗപാണി ജി രാമനാഥ അയ്യർ 1962
പ്രേമത്തിൻ നാട്ടുകാരിയാണു ഞാൻ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ 1962
ചൊല്ലു സഖീ കാരണം ചൊല്ലുസഖീ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1962
നാടു വാഴുവാൻ പട്ടം കെട്ടും ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1962
പറന്നു പറന്നു പറന്നു പൊങ്ങും ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ മോഹനം 1962
പൊന്നിട്ടു പൊരുളിട്ടു പൂക്കളമിട്ട് ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1962
വാനിൻ മടിത്തട്ടിൽ വിധി തന്ന വിളക്ക് അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1962
കെട്ടിയ കൈ കൊണ്ടീ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1963
കല്പനയാകും യമുനാനദിയുടെ ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ 1963
കിനാവിന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ ശിവരഞ്ജിനി 1963
വരണൊണ്ട് വരണൊണ്ട് ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ 1963
കാട്ടുകുറിഞ്ഞീ കാട്ടുകുറിഞ്ഞീ കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1963
വാ വാ വനരാജാവേ കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1963
പാലാഴിക്കടവിൽ നീരാട്ടിനിറങ്ങിയ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1963
ജലദേവതമാരേ വരൂ വരൂ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മോഹനം 1963
ഏതു കടലിലോ ഏതു കരയിലോ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1963
കടലമ്മേ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1963
പൊയ്പ്പോയ കാലം കലയും കാമിനിയും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ 1963
ഇന്നോളം എന്നെപ്പോല്‍ കലയും കാമിനിയും തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ 1963
ഇരന്നാല്‍ കിട്ടാത്ത കലയും കാമിനിയും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ 1963
കഥയില്ല എനിക്ക് കഥയില്ല കലയും കാമിനിയും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ 1963
കിളിവാതിലിൽ മുട്ടിവിളിച്ചത് റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ ആഭേരി 1963
താലിപീലി കാടുകളിൽ റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ 1963
ഒരു വഴി ചൊൽകെൻ സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1963
നീരാടാം സഖി നീലമലര്‍പ്പൊയ്കയില്‍ സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1963
ശാരോണില്‍ വിരിയും സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1963
യൂദെയാ വരൂ സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1963
കണ്ടോട്ടെ ഒന്നു കണ്ടോട്ടെ സുശീല പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1963
താലോലം തങ്കം താലോലം (pathos) സുശീല അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1963
തങ്കം കൊണ്ടൊരു നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1963
എന്തെന്തു മോഹങ്ങളായിരുന്നു നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1963
മറക്കുമോ എന്നെ മറക്കുമോ നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1963
കണ്ണുനീര്‍ മുത്തുമായ് (F) നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1963
ഭാരതമെന്നാൽ പാരിൻ നടുവിൽ ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ 1964
പതിവായി പൗർണ്ണമിതോറും ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ 1964
അങ്ങേതിലിങ്ങേതിലോടി അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
ഉരുകിയുരുകിയുരുകി തെളിയും അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
മുത്താണേ എന്റെ മുത്താണേ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ 1964
മനോരാജ്യത്തിൻ മാളിക കെട്ടിയ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ 1964
മുത്താണേ മുത്താണേ (ശോകം) അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ 1964
രാജകുമാരി ഓ രാജകുമാരി അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ 1964
അങ്ങനെയങ്ങനെയെൻ കരൾ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ 1964
പൂമകളാണേ ഹുസ്നുൽ ജമാൽ അയിഷ മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ ആർ കെ ശേഖർ 1964
അക്കാണും മലയുടെ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ 1964
അറബിക്കടലൊരു മണവാളൻ ഭാർഗ്ഗവീനിലയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് മോഹനം 1964
പെൺകൊടി പെൺകൊടി കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
കൈ നിറയെ വളയിട്ട പെണ്ണേ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
നീലവർണ്ണക്കൺപീലികൾ മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
പറക്കും തളികയിൽ മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
മുത്തശ്ശിക്കഥ പറഞ്ഞുറക്കാം മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
ആകാശഗംഗയുടെ കരയില്‍ (F) ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
അഷ്ടമിരോഹിണി രാത്രിയിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ഹരികാംബോജി 1964
താരാട്ടു പാടാതെ ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
ഇല്ലത്തമ്മ കുളിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ആരഭി 1964
അഞ്ജനക്കുന്നിൽ തിരി പെറുക്കാൻ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ 1964
കണ്ണു രണ്ടും താമരപ്പൂ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ 1964
മുത്തേ വാവാവോ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ 1964
പറവകളായ് പിറന്നിരുന്നെങ്കിൽ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
താമരക്കുളക്കടവിൽ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
ഇനിയെന്റെ ഇണക്കിളിക്കെന്തു വേണം സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1964
കന്യാമറിയമേ അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ 1964
മനസ്സിന്റെ മണിയറയിൽ ആ‍റ്റം ബോംബ് തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1964
അമ്പിളിമാമാ വാ വാ അമ്മു യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് 1965
പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ജീവിത യാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ 1965
തങ്കത്തേരിലെഴുന്നെള്ളുന്നൊരു കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ 1965
ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീര് കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ 1965
വീട്ടിലൊരുത്തരുമില്ലാത്ത നേരത്ത്‌ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1965
കനിയല്ലയോ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1965
സ്വപ്നത്തിലെന്നെ വന്ന് കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1965
നെന്മേനി വാകപ്പൂങ്കാവിൽ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1965
അത്തപ്പൂ ചിത്തിരപ്പൂ‍ കാട്ടുപൂക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ 1965
അന്തിത്തിരിയും പൊലിഞ്ഞല്ലോ കാട്ടുപൂക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ 1965
കാറ്റിൽ ഇളം കാറ്റിൽ ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1965
മുറ്റത്തെ മുല്ലയിൽ (ശോകം) ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1965
യേശുനായകാ ദേവാ സ്നേഹഗായകാ തങ്കക്കുടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1965
പതിനാറു വയസ്സു കഴിഞ്ഞാല്‍ (F) ചേട്ടത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് 1965
ഏകാന്ത കാമുകാ നിൻ വഴിത്താരയിൽ ദാഹം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1965
വിരിഞ്ഞതെന്തിനു വിരിഞ്ഞതെന്തിനു ഇണപ്രാവുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1965
കുരുത്തോലപ്പെരുന്നാളിനു ഇണപ്രാവുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1965
ഓടിവരും കാറ്റിൽ ഓടിവരും കാറ്റിൽ കൊച്ചുമോൻ പി ജെ ഏഴക്കടവ് ആലപ്പി ഉസ്മാൻ 1965
മാനത്തെ യമുന തൻ കൊച്ചുമോൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ആലപ്പി ഉസ്മാൻ 1965
തൂമണിദീപമണഞ്ഞു കൊച്ചുമോൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ആലപ്പി ഉസ്മാൻ 1965
പൊട്ടിക്കരയിക്കാൻ മാത്രമെനിക്കൊരു പട്ടുതൂവാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1965
ആകാശപ്പൊയ്കയിലുണ്ടൊരു പട്ടുതൂവാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പഹാഡി 1965
ശബ്ദസാഗരപുത്രികളേ പട്ടുതൂവാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1965

Pages