അഞ്ജനക്കുന്നിൽ തിരി പെറുക്കാൻ

 

അഞ്ജനക്കുന്നിൽ തിരി പെറുക്കാൻ പോകും
അമ്പലപ്രാവുകളേ... 
പോണ വഴിക്കോ വരും വഴിക്കോ - ഒരു
മാണിക്യമഞ്ചൽ കണ്ടോ - നിങ്ങളൊരു
മാണിക്യമഞ്ചൽ കണ്ടോ 

കൈതപ്പൂക്കളാൽ കർപ്പൂരമുഴിയുന്ന
കാനനദേവതമാർ (2)
കാണാൻ കൊതിക്കുമാ മഞ്ചലിനുള്ളിൽ
രാജകുമാരനുണ്ടോ - എന്റെ
രാജകുമാരനുണ്ടോ
(അഞ്ജന..)

മഞ്ചലിലദ്ദേഹം വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ
പുഞ്ചിരി തൂകുമ്പോൾ (2)
മാറിലെനിക്കു കുളിരു കോരും
വാരിപ്പുണരും ഞാൻ - കൈ നിറയെ
വാരിപ്പുണരും ഞാൻ 

അഞ്ജനക്കുന്നിൽ തിരി പെറുക്കാൻ പോകും
അമ്പലപ്രാവുകളേ... 
പോണ വഴിക്കോ വരും വഴിക്കോ - ഒരു
മാണിക്യമഞ്ചൽ കണ്ടോ - നിങ്ങളൊരു
മാണിക്യമഞ്ചൽ കണ്ടോ 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Anjanakkunnil thiri

Additional Info

Year: 
1964

അനുബന്ധവർത്തമാനം