ചൊട്ടമുതൽ ചുടല വരെ

ചൊട്ടമുതല്‍ ചുടലവരെ
ചുമടും താങ്ങി
ദുഖത്തിന്‍ തണ്ണീര്‍ പന്തലില്‍
നില്‍ക്കുന്നവരേ
നില്‍ക്കുന്നവരേ
ഈ രാത്രിയിരുണ്ടുവെളുത്തൂ
കിഴക്കുണരുമ്പോള്‍
ഈ നാട്ടിയ കഴുകുമരങ്ങള്‍
കാണും നിങ്ങള്‍
കാണും നിങ്ങള്‍ 
(ചൊട്ട... )

കാലന്‍ കോഴികള്‍ കൂവി
കഴുകന്‍ ചുറ്റി നടന്നൂ
അറബിക്കടലല ഞെട്ടിയുണർന്നു
ഗിരികൂടങ്ങള്‍ ഞടുങ്ങി
തുടിച്ചു തൂക്കുമരക്കയര്‍ നിന്നു
മരണം കയറിയിറങ്ങീ
മരണം കയറിയിറങ്ങീ
(ചൊട്ട... )

പിറന്ന നാടിനുവേണ്ടി
പൊരുതി മരിച്ചവരിവിടെ
സ്വന്തം ചോരയിലെഴുതിയ ജീവിത-
മന്ത്രം കേൾക്കൂ നിങ്ങള്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തേക്കാള്‍ വലുതാണീ
ജന്മഭൂമീ...

ചൊട്ടമുതല്‍ ചുടലവരെ
ചുമടും താങ്ങി
ദുഖത്തിന്‍ തണ്ണീര്‍ പന്തലില്‍
നില്‍ക്കുന്നവരേ
നില്‍ക്കുന്നവരേ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (2 votes)
Chotta muthal chudala vare

Additional Info

Year: 
1964

അനുബന്ധവർത്തമാനം