പഞ്ചവടിയിൽ പണ്ട്

 

പഞ്ചവടിയില്‍ പണ്ടുപണ്ടൊരു
പഞ്ചവര്‍ണപ്പുള്ളിമാന്‍ (2)
കള്ളക്കടക്കണ്ണെറിഞ്ഞു
തുള്ളി നടന്നൂ... തുള്ളി നടന്നൂ

പഞ്ചവടിയില്‍ പണ്ടുപണ്ടൊരു
പഞ്ചവര്‍ണപ്പുള്ളിമാന്‍
ആ.... ആ.... ആ....

കണ്ണുനീരില്‍ മുങ്ങി നിന്ന
പണ്ടത്തേ പഞ്ചവടി
വഞ്ചനയുടെ കഥ പറഞ്ഞ
പണ്ടത്തെ പഞ്ചവടീ
കണ്ടു ഞാന്‍ - ഇന്നു കണ്ടു ഞാന്‍
കടക്കണ്ണെറിഞ്ഞു തുള്ളിവന്നൂ
പുള്ളിമാന്‍ - പുതിയ പുള്ളിമാന്‍

പഞ്ചവടിയില്‍ പണ്ടുപണ്ടൊരു
പഞ്ചവര്‍ണപ്പുള്ളിമാന്‍
ആ.... ആ.... ആ....

മണ്ണിന്റെ മകളാണു ഞാന്‍ 
മലയാള കന്യകയാണു ഞാന്‍
മാനായി വന്നു പണ്ടു മൈഥിലിയെ വഞ്ചിച്ച
മാരീചനേ - ഇന്നു കണ്ടു ഞാന്‍
മാന്‍ തോലുടുപ്പിട്ട കാട്ടാളനെ ഇന്നു
കണ്ടു ഞാന്‍ - മുന്‍പില്‍ കണ്ടു ഞാന്‍

വില്ലു കുലയ്കൂ - മണി വില്ലു കുലയ്ക്കൂ
വില്ലു കുലയ്കൂ - മണി വില്ലു കുലയ്ക്കൂ
അമ്പു തൊടുക്കൂ - ഉടനമ്പു തൊടുക്കൂ 
തമ്പുരാനേ...
എടുക്കുമ്പോളൊന്ന് 
തൊടുക്കുമ്പോള്‍ പത്ത്
കൊള്ളുമ്പോളായിരമായിരമായിരം
വില്ലു കുലയ്കൂ - മണി വില്ലു കുലയ്ക്കൂ
വില്ലു കുലയ്കൂ - മണി വില്ലു കുലയ്ക്കൂ
അമ്പു തൊടുക്കൂ - ഉടനമ്പു തൊടുക്കൂ 
തമ്പുരാനേ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
panchavadiyil pandu

Additional Info

Year: 
1964

അനുബന്ധവർത്തമാനം