തെക്ക് തെക്ക് തെക്കനാം കുന്നിലെ

 

തെക്ക് തെക്ക് തെക്കനാം കുന്നിലെ
ശർക്കരക്കൂട്ടിലെ തേന് ഓ...
ശർക്കരക്കൂട്ടിലെ തേന്

വടക്ക് വടക്ക് വടക്കൻ കാട്ടിലെ
പഞ്ചാരപ്പനം നൊങ്ക് - ഹോയ്
പഞ്ചാരപ്പനം നൊങ്ക്

അകത്തും പുറത്തും മധുരമുള്ള 
പച്ചക്കരിമ്പ് ഇന്നു രൊക്കം 
നാളെ കടം മാളോരേ....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thekku thekku

Additional Info

Year: 
1964