സത്യഭാമ

Sathyabhama (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

 

 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

sathyabhama poster