അന്നു നിന്നെ കണ്ടതിൽ പിന്നെ

Annu ninne kandathil pinne
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
4.75
Average: 4.8 (4 votes)

അന്നു നിന്നെ കണ്ടതിൽ പിന്നെ
അനുരാഗമെന്തെന്നു ഞാനറിഞ്ഞു
അതിനുള്ള വേദന ഞാനറിഞ്ഞു

അന്നു നമ്മൾ കണ്ടതിൽ പിന്നെ
ആത്മാവിലാനന്ദം ഞാനറിഞ്ഞു
ആശതൻ ദാഹവും ഞാനറിഞ്ഞു

ഓർമ്മകൾതൻ തേന്മുള്ളുകൾ
ഓരോരോ നിനവിലും മൂടിടുന്നു
ഓരോ നിമിഷവും നീറുന്നു ഞാൻ
തീരാത്ത ചിന്തയിൽ വേവുന്നു ഞാൻ

അന്നു നിന്നെ കണ്ടതിൽ പിന്നെ
അനുരാഗമെന്തെന്നു ഞാനറിഞ്ഞു
അതിനുള്ള വേദന ഞാനറിഞ്ഞു

കണ്ണുനീരിൻ പേമഴയാൽ
കാണും കിനാവുകൾ മാഞ്ഞിടുന്നു
വീണയിൽ ഗദ്ഗദം പൊന്തീടുന്നു
വിരഹത്തിൻ ഭാരം ചുമന്നീടുന്നു

അന്നു നമ്മൾ കണ്ടതിൽ പിന്നെ
ആത്മാവിലാനന്ദം ഞാനറിഞ്ഞു
ആശതൻ ദാഹവും ഞാനറിഞ്ഞു

 

AnnuNinneKandathilPinne_Unniyarcha.flv