1954 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 വരൂ നീ പ്രേമരമണീ Amma (1954) പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ, ഗോകുലപാലൻ
2 എന്‍ ജീവിതസുഖ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ലളിത തമ്പി
3 കണ്ണിനും കണ്ണായി നേടി അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി
4 കളിയോടമിതില്‍ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ലളിത തമ്പി, വി എൻ സുന്ദരം
5 ഞാനനേകം നാളുണ്ടു (bit) അവകാശി തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ
6 താരണത്തങ്കനിലാവേ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ ലളിത തമ്പി
7 തുള്ളിത്തുള്ളി ഓടിവാ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി
8 ഭൂവിങ്കലെന്നുമനുരാഗമതിന്‍ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി
9 മനോഹരമിതാ ഹാ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ എൻ ലളിത
10 വാ‍ വാ എൻ ദേവാ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ലളിത തമ്പി
11 അടി തൊഴുന്നേനംബികേ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
12 അല്ലലാമല്ലലിന്റെ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
13 അവൻ വരുന്നൂ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, എൽ പി ആർ വർമ്മ
14 അൻപു തൻ പൊന്നമ്പലത്തിൽ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, കവിയൂർ രേവമ്മ
15 ഓരോരോ ചെഞ്ചോര തൻ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, ജോസ് പ്രകാശ്
16 ജീവിതം നുകർന്ന് അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്റ്റെല്ല വർഗീസ്‌
17 പിന്നിലാക്കി ജീവിതത്തിന്‍ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
18 വരുന്നു ഞാൻ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, പി ലീല
19 വിണ്ണിൻ നിലാവേ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
20 വിഷാദമെന്തിനു തോഴീ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
21 ഉണരുണരൂ ഉണ്ണിക്കണ്ണാ നീലക്കുയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ശാന്താ പി നായർ
22 എങ്ങനെ നീ മറക്കും കുയിലേ നീലക്കുയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ
23 എല്ലാരും ചൊല്ലണ് നീലക്കുയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ജാനമ്മ ഡേവിഡ്
24 കടലാസുവഞ്ചിയേറി നീലക്കുയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കോഴിക്കോട് പുഷ്പ
25 കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ നീലക്കുയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ രാഘവൻ
26 കുയിലിനെത്തേടി നീലക്കുയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ജാനമ്മ ഡേവിഡ്
27 ജിഞ്ചക്കം താരോ നീലക്കുയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ രാഘവൻ, കോറസ്
28 മാനെന്നും വിളിക്കില്ല നീലക്കുയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്
29 മിന്നും പൊന്നിൻ കിരീടം നീലക്കുയിൽ കെ രാഘവൻ ശാന്താ പി നായർ
30 അമ്മിണിക്കുട്ടൻ വളർന്നാൽ പുത്രധർമ്മം അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ ലില്ലി കോശി
31 അമ്മിണിക്കുട്ടൻ വളർന്നാൽ (D) പുത്രധർമ്മം അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
32 കൂട്ടിനു വരുമോ പുത്രധർമ്മം അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
33 കേഴാതെ തോഴീ പുത്രധർമ്മം അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
34 ദേവീ ദേവീ പുത്രധർമ്മം അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
35 നല്ലൊരു പാട്ടു നീ ചൊല്ലിത്തരാമോ പുത്രധർമ്മം അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ ലില്ലി കോശി
36 നിൻ കനിവാണീ നന്മകളഖിലം പുത്രധർമ്മം അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
37 ലീലാരസമയ മാനസമേ പുത്രധർമ്മം അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
38 വാടിത്തളർന്നൊരു പുത്രധർമ്മം അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
39 ആനന്ദജാലങ്ങള്‍ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
40 എന്‍ കരളേല്‍ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ സി എസ് രാധാദേവി, ടി എസ് കുമരേശ്
41 ഒരുമയില്‍ നിന്നെ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ സി എസ് രാധാദേവി, ശ്യാമള
42 താരേ വരിക നീ ചാരേ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ സി എസ് രാധാദേവി, ശാന്താ പി നായർ
43 നാഥനിരിക്കുമ്പോള്‍ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ സി എസ് രാധാദേവി
44 പാടിയാടി ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ ടി എസ് കുമരേശ്
45 പാരാകവേ രാഗപ്പാലാഴിയാകവേ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
46 പുകളിന്റെ പൊന്നിൻ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
47 പുമുല്ല തേടി ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
48 മാരിക്കാറു മാറിപ്പോയി ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
49 രാവിപ്പോൾ ക്ഷണ (bit) ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ പി ലീല
50 ആശാരഹിതമേ മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള എസ് എം വേണുഗാനം
51 എന്തിനായ് വിരിഞ്ഞീടും മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള ടി ആർ ഗജലക്ഷ്മി
52 എന്നോമല്‍ തങ്കമേ മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള ഗുരുവായൂർ പൊന്നമ്മ, പുഷ്പ്പവല്ലി
53 കടമിഴിയാലേ കഥ പറയാതെ മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള ടി ആർ ഗജലക്ഷ്മി
54 കണ്ടോരുണ്ടോ എന്റെ മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള ടി ആർ ഗജലക്ഷ്മി
55 നീലിപ്പെണ്ണേ നീലിപ്പെണ്ണേ മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള ജോസ് പ്രകാശ്, കോറസ്
56 പൂജ ചെയ്‌വു ഞാന്‍ മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള ടി ആർ ഗജലക്ഷ്മി , എൽ പി ആർ വർമ്മ
57 പൂവ്വല്‍ മെയ്യഴകേ മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള ടി ആർ ഗജലക്ഷ്മി , എൽ പി ആർ വർമ്മ
58 പ്രതീക്ഷകള്‍ നാളെ മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള എൽ പി ആർ വർമ്മ
59 മാല കോര്‍ക്കുക മനസ്സാക്ഷി അഭയദേവ് എസ് ജി കെ പിള്ള ടി ആർ ഗജലക്ഷ്മി , എൽ പി ആർ വർമ്മ
60 കണവൻതൻ ജീവിതനൌക സന്ദേഹി എൻ എൻ പിഷാരടി, പീതാംബരം ടി ആർ പാപ്പ, ടി കെ കുമാരസ്വാമി, ടി എ കല്യാണം
61 കാണുവതെല്ലാം മായികമേ സന്ദേഹി എൻ എൻ പിഷാരടി, പീതാംബരം ടി ആർ പാപ്പ, ടി കെ കുമാരസ്വാമി, ടി എ കല്യാണം
62 ജയമാതേ കല്യാണി സന്ദേഹി എൻ എൻ പിഷാരടി, പീതാംബരം ടി ആർ പാപ്പ, ടി കെ കുമാരസ്വാമി, ടി എ കല്യാണം
63 നവപ്രേമമന്ദാരം സന്ദേഹി എൻ എൻ പിഷാരടി, പീതാംബരം ടി ആർ പാപ്പ, ടി കെ കുമാരസ്വാമി, ടി എ കല്യാണം
64 പൊൻകിനാവേ മായാതെ സന്ദേഹി എൻ എൻ പിഷാരടി, പീതാംബരം ടി ആർ പാപ്പ, ടി കെ കുമാരസ്വാമി, ടി എ കല്യാണം
65 മുരളി പാടി സന്ദേഹി എൻ എൻ പിഷാരടി, പീതാംബരം ടി ആർ പാപ്പ, ടി കെ കുമാരസ്വാമി, ടി എ കല്യാണം
66 അണയാതെ നില്പൂ സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
67 അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
68 ഇന്നുവരും എന്‍നായകന്‍ സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
69 കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങുക സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, പി ലീല
70 കനിവോലും കമനീയ സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
71 കൂറ്റുകാർ നിന്നെ വിളിപ്പതെന്തേ സ്നേഹസീമ വി ആനന്ദക്കുട്ടൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബേബി ലളിത, സരോജ
72 കൊച്ചിളം കാറ്റത്തു സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സരോജ, കോറസ്
73 ജഗദീശ്വരലീലകളാരറിവൂ സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, എ എം രാജ
74 പോയ്‌വരു നീ പോയ്‌വരു സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
75 മഴയെല്ലാം പോയല്ലോ സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
76 മഹല്‍ത്യാഗമേ സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
77 മാനം തെളിഞ്ഞു സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
78 വന്നു വന്നു ക്രിസ്തുമസ്സേ സ്നേഹസീമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, കോറസ്