അല്ലലാമല്ലലിന്റെ

അല്ലലാമല്ലിന്റെ അന്ധകാരം നീക്കും
സ്വർല്ലോകരാജ്ഞിയാം താരകമേ
അല്ലും പകലും ഞാൻ നിന്നെ വിളിയ്ക്കുന്നു
നല്ലമ്മേ അല്ലലകറ്റീടണേ

താണുകിടക്കുന്നൊരെന്നെ തുണയ്ക്കുവാൻ
കാണുന്നില്ലാരെയും നീയല്ലാതെ
വൻപാപിയാമെന്റെതുമ്പമകറ്റുവാൻ
നിൻപുത്രനോടമ്മേ പ്രാർത്ഥിക്കണേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Allallamallallinte

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം