അൻപു തൻ പൊന്നമ്പലത്തിൽ

അൻപുതൻ പൊന്നമ്പലത്തിൽ പോക നാം
അമ്പിളിയെ വാ-പൊന്നമ്പിളിയേ വാ
ആനന്ദപ്പൂംകാവിലൂടെ മന്ദം മന്ദം പോകാം

മാനസവാനിൽ മിന്നിവാ നീ
ഞാനൊരു ഗാനം പാടാം
വേദനയെല്ലാം മാഞ്ഞുപോമൊരു
നവലോകത്തെ പൂകാം
ആനന്ദപ്പൂം കാവിലൂടെ മന്ദം മന്ദം പോകാം

ഉല്ലാസമായ് പോകാം നമുക്കീ പാതയിലൂടെ
ഒരുനാൾപോലും പിരിയാതൊരു പോൽ
ആടിപ്പാടിപ്പോകാം- ആടിപ്പാടിപ്പോകാം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Anbu than ponnambalathil

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം