അടി തൊഴുന്നേനംബികേ

അടിതൊഴുതേനംബികേ ശരണം നീയേ
അഖിലജഗന്നായികേ മാതാവേ

അവൻ വരുന്നൂ അവൻ വരുന്നൂ
മാമണി വീണാനാദം പോലെ
മഴവില്ലൊളിപോലെ-പുത്തൻ
മഴവില്ലൊളിപോലെ
തിരുവോണം പോലെ അവൻ വരുന്നൂ

അതിർകടന്നതിലേതും ആഗ്രഹം കലരാത്ത
മതിയരുളുക ചിന്മയേ തായേ

മോഹനമിതു സഖി തവ യോഗം
മോടിയിലണിയുക നീ വേഗം
മോദമാനസൻ കലാവിലോലൻ --അവൻ വരുന്നൂ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Adi thozhunnen Ambike

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം