ഓരോരോ ചെഞ്ചോര തൻ

ഓരൊരോ ചെഞ്ചോര തൻ തുള്ളിയും ചുടുവേർപ്പിൻ
നീരാക്കി മാറ്റുന്നു നാം മണ്ണിനെ പൊന്നാക്കുവാൻ
ആരുമേ പിച്ചക്കാശു നീട്ടേണ്ട കരുത്തിന്റെ
നീരോട്ടം സിരകളിലുള്ളൊരു കാലം വരെ
കായികബലം വേണ്ട നീതിനേടുവാൻ-യുദ്ധ
കാഹളം മുഴക്കേണ്ട ഗാന്ധിവാണൊരീ നാട്ടിൽ
സത്യവും അഹിംസയും അക്രമരാഹിത്യവും
മാത്രമേ ഗുണം ചെയ്യൂ മാനവജാതിക്കെന്നും.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ororo chenchorathan

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം