രാഗങ്ങൾ

182 രാഗങ്ങളിലായി
2,644 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 225
മധ്യമാവതി 106
കല്യാണി 104
സിന്ധുഭൈരവി 104
കാപി 79
ആഭേരി 78
ദർബാരികാനഡ 70
ശുദ്ധധന്യാസി 70
ഹിന്ദോളം 62
ശിവരഞ്ജിനി 61
ആനന്ദഭൈരവി 54
ഖരഹരപ്രിയ 54
ശങ്കരാഭരണം 51
ഹംസധ്വനി 51
ഹരികാംബോജി 45
വൃന്ദാവനസാരംഗ 45
ചക്രവാകം 44
ഷണ്മുഖപ്രിയ 42
ചാരുകേശി 42
യമുനകല്യാണി 41
ആരഭി 37
ദേശ് 37
ജോഗ് 36
പീലു 35
കീരവാണി 35
ശുഭപന്തുവരാളി 32
കാംബോജി 32
ശുദ്ധസാവേരി 32
ശ്രീ 28
പന്തുവരാളി 27
കാനഡ 27
വലചി 26
മായാമാളവഗൗള 24
പഹാഡി 23
ഗൗരിമനോഹരി 23
ശാമ 22
ബേഗഡ 20
ബാഗേശ്രി 20
മലയമാരുതം 19
ബിലഹരി 18
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
നാട്ട 17
നീലാംബരി 17
രീതിഗൗള 17
ശഹാന 16
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
ആഭോഗി 16
അമൃതവർഷിണി 16
മാണ്ട് 15
ബിഹാഗ് 15
ഹംസനാദം 15
ഹംസാനന്ദി 15
ശ്രീരഞ്ജിനി 15
വസന്ത 14
ധർമ്മവതി 13
ഹമീർകല്യാണി 12
സാരമതി 11
കമാസ് 11
സാരംഗ 11
സരസാംഗി 10
ബൗളി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 9
വകുളാഭരണം 9
ഭീംപ്ലാസി 9
ഭൈരവി 8
യദുകുലകാംബോജി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
തോടി 8
സുരുട്ടി 8
നഠഭൈരവി 8
സരസ്വതി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
പുന്നാഗവരാളി 8
തിലംഗ് 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
വാസന്തി 7
സുമനേശരഞ്ജിനി 6
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
മുഖാരി 4
ധന്യാസി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കേദാരം 3
സാമന്തമലഹരി 3
സാവേരി 3
ബഹുധാരി 3
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കുറിഞ്ഞി 2
കനകാംഗി 2
ലതാംഗി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
കദനകുതൂഹലം 2
പുഷ്പലതിക 2
ലവംഗി 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഹുസേനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
വിഭാവരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
മേഘ് 1
സൂര്യകോൺസ് 1