രാഗങ്ങൾ

186 രാഗങ്ങളിലായി
2,951 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 243
സിന്ധുഭൈരവി 117
മധ്യമാവതി 113
കല്യാണി 112
ആഭേരി 88
കാപി 85
ശുദ്ധധന്യാസി 79
ദർബാരികാനഡ 78
ഹിന്ദോളം 66
ശിവരഞ്ജിനി 66
ഖരഹരപ്രിയ 65
ആനന്ദഭൈരവി 61
ശങ്കരാഭരണം 60
യമുനകല്യാണി 58
ഹംസധ്വനി 54
ചക്രവാകം 52
വൃന്ദാവനസാരംഗ 50
ഹരികാംബോജി 47
ഷണ്മുഖപ്രിയ 45
ചാരുകേശി 45
കീരവാണി 42
ആരഭി 42
പീലു 40
ദേശ് 39
ജോഗ് 38
ശുദ്ധസാവേരി 37
ശുഭപന്തുവരാളി 34
കാംബോജി 34
പഹാഡി 31
ശ്രീ 30
പന്തുവരാളി 30
മായാമാളവഗൗള 27
വലചി 27
കാനഡ 27
ഗൗരിമനോഹരി 26
ബാഗേശ്രി 25
ശാമ 23
ബിലഹരി 23
ബേഗഡ 22
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 20
രീതിഗൗള 20
മാണ്ട് 19
ബിഹാഗ് 19
കല്യാണവസന്തം 19
മലയമാരുതം 19
ആഭോഗി 18
നീലാംബരി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ധർമ്മവതി 18
നാട്ട 17
ഹംസാനന്ദി 17
രേവതി 16
ഹംസനാദം 16
അമൃതവർഷിണി 16
ശഹാന 15
വസന്ത 15
നഠഭൈരവി 15
തിലംഗ് 14
ഹമീർകല്യാണി 13
വകുളാഭരണം 13
സാരംഗ 13
ബൗളി 12
കമാസ് 12
സാരമതി 11
സരസാംഗി 11
ചെഞ്ചുരുട്ടി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 10
ഭീംപ്ലാസി 10
പുന്നാഗവരാളി 10
യദുകുലകാംബോജി 9
തോടി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
സരസ്വതി 9
രഞ്ജിനി 9
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
അഠാണ 8
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
ആഹരി 7
വാസന്തി 7
മുഖാരി 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ധന്യാസി 5
രേവഗുപ്തി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ഹേമവതി 4
സാവേരി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
വിജയനാഗരി 3
കനകാംഗി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കേദാരം 3
സാമന്തമലഹരി 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ബഹുധാരി 3
പുഷ്പലതിക 3
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ഗംഭീരനാട്ട 2
ഹുസേനി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
മായാശ്രീ 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദേശാക്ഷി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
ലളിത 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
സുവർണാംഗി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
മാനവതി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
വിഭാവരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1