രാഗങ്ങൾ

163 രാഗങ്ങളിലായി
2,163 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 200
മധ്യമാവതി 92
കല്യാണി 86
സിന്ധുഭൈരവി 83
കാപി 63
ഹിന്ദോളം 59
ദർബാരികാനഡ 56
ആഭേരി 56
ശുദ്ധധന്യാസി 56
ഹംസധ്വനി 48
ശിവരഞ്ജിനി 46
ആനന്ദഭൈരവി 43
ഖരഹരപ്രിയ 43
ശങ്കരാഭരണം 41
ചക്രവാകം 39
ഹരികാംബോജി 36
ഷണ്മുഖപ്രിയ 36
ചാരുകേശി 35
ജോഗ് 35
കീരവാണി 34
ദേശ് 34
വൃന്ദാവനസാരംഗ 32
ആരഭി 30
ശുദ്ധസാവേരി 29
യമുനകല്യാണി 28
ശുഭപന്തുവരാളി 28
കാംബോജി 27
കാനഡ 25
പന്തുവരാളി 24
ശ്രീ 23
വലചി 22
ഗൗരിമനോഹരി 20
പീലു 19
ശാമ 19
നാട്ട 17
നീലാംബരി 17
ബാഗേശ്രി 17
മലയമാരുതം 17
രേവതി 16
മായാമാളവഗൗള 16
രീതിഗൗള 16
ബേഗഡ 15
ബിലഹരി 15
ശ്രീരഞ്ജിനി 15
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 14
ശഹാന 13
കല്യാണവസന്തം 13
ഹംസനാദം 13
ഹംസാനന്ദി 12
ആഭോഗി 12
അമൃതവർഷിണി 12
വസന്ത 11
മാണ്ട് 10
സാരമതി 10
സാരംഗ 10
ബിഹാഗ് 9
ബൗളി 9
സരസാംഗി 9
ഹമീർകല്യാണി 9
കമാസ് 9
ധർമ്മവതി 9
പഹാഡി 8
സുരുട്ടി 8
സരസ്വതി 8
രഞ്ജിനി 7
ഭൈരവി 7
പുന്നാഗവരാളി 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
തോടി 7
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 7
നഠഭൈരവി 7
ഭീംപ്ലാസി 7
വാസന്തി 7
അഠാണ 6
ദ്വിജാവന്തി 6
യദുകുലകാംബോജി 6
തിലംഗ് 5
വകുളാഭരണം 4
കുന്തളവരാളി 4
സാവിത്രി 4
മുഖാരി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
ആഹരി 4
ധന്യാസി 4
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 3
ബഹുധാരി 3
സാമന്തമലഹരി 3
ജയന്തശ്രീ 3
വിജയനാഗരി 3
നവരസകന്നട 3
ഭൂപാളം 3
ആന്ദോളിക 3
ജനസമ്മോദിനി 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
നാഥനാമക്രിയ 3
കർണരഞ്ജിനി 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
പുഷ്പലതിക 2
കേദാർ 2
രസികരഞ്ജിനി 2
സുമനേശരഞ്ജിനി 2
ലതാംഗി 2
ലവംഗി 2
ഗൗള 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
രുഗ്മാംബരി 2
കേദാരം 2
കേദാരഗൗള 2
സല്ലാപം 2
ജോൺപുരി 2
സാവേരി 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
നാഗനന്ദിനി 1
ജലധർകേദാർ 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
വീണാവാദിനി 1
മേഘ് 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
സാളഗഭൈരവി 1
നാസികാഭൂഷണി 1
കുറിഞ്ഞി 1
ധനാശ്രീ 1
ബിന്ദുമാലിനി 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
ദർബാർ 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കനകാംഗി 1
നാരായണി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഐരാവതി 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഹുസേനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ദേശാക്ഷി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
നളിനകാന്തി 1
ശ്രോതസ്വിനി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മനോലയം 1
വിഭാവരി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
ചലനാട്ട 1
കദനകുതൂഹലം 1
രസികപ്രിയ 1
വിജയശ്രീ 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1