രാഗങ്ങൾ

185 രാഗങ്ങളിലായി
2,762 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 231
മധ്യമാവതി 111
സിന്ധുഭൈരവി 109
കല്യാണി 105
ആഭേരി 84
കാപി 81
ശുദ്ധധന്യാസി 75
ദർബാരികാനഡ 74
ഹിന്ദോളം 63
ശിവരഞ്ജിനി 63
ഖരഹരപ്രിയ 58
ആനന്ദഭൈരവി 56
ശങ്കരാഭരണം 54
ഹംസധ്വനി 52
യമുനകല്യാണി 50
ഹരികാംബോജി 47
വൃന്ദാവനസാരംഗ 46
ഷണ്മുഖപ്രിയ 44
ചക്രവാകം 44
ചാരുകേശി 43
പീലു 39
ജോഗ് 38
ദേശ് 38
ആരഭി 37
കീരവാണി 36
ശുദ്ധസാവേരി 33
ശുഭപന്തുവരാളി 32
കാംബോജി 32
ശ്രീ 30
പന്തുവരാളി 30
കാനഡ 27
വലചി 26
പഹാഡി 25
മായാമാളവഗൗള 25
ഗൗരിമനോഹരി 25
ശാമ 22
ബാഗേശ്രി 22
ബിലഹരി 21
ബേഗഡ 20
മലയമാരുതം 19
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
നീലാംബരി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
രീതിഗൗള 18
മാണ്ട് 17
നാട്ട 17
ആഭോഗി 17
ബിഹാഗ് 16
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
അമൃതവർഷിണി 16
ഹംസാനന്ദി 16
ശഹാന 15
ഹംസനാദം 15
ധർമ്മവതി 15
വസന്ത 14
നഠഭൈരവി 12
ഹമീർകല്യാണി 12
സാരംഗ 12
സാരമതി 11
തിലംഗ് 11
ബൗളി 11
വകുളാഭരണം 11
കമാസ് 11
സരസാംഗി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 9
ഭൈരവി 8
യദുകുലകാംബോജി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
തോടി 8
സുരുട്ടി 8
ദേവഗാന്ധാരി 8
സരസ്വതി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
പുന്നാഗവരാളി 8
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
വാസന്തി 7
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
മുഖാരി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ധന്യാസി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കേദാരം 3
സാമന്തമലഹരി 3
സാവേരി 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ബഹുധാരി 3
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കുറിഞ്ഞി 2
കനകാംഗി 2
ലതാംഗി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
പുഷ്പലതിക 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മായാശ്രീ 1
മലഹരി 1
ദേശാക്ഷി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
ലളിത 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
സുവർണാംഗി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
മാനവതി 1
ഹുസേനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
വിഭാവരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1