രാഗങ്ങൾ

194 രാഗങ്ങളിലായി
3,393 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 271
സിന്ധുഭൈരവി 134
മധ്യമാവതി 132
കല്യാണി 129
കാപി 111
ദർബാരികാനഡ 102
ആഭേരി 102
ശുദ്ധധന്യാസി 85
ഹിന്ദോളം 74
ശിവരഞ്ജിനി 74
ആനന്ദഭൈരവി 73
ഖരഹരപ്രിയ 73
ശങ്കരാഭരണം 65
യമുനകല്യാണി 63
ഹംസധ്വനി 61
ഹരികാംബോജി 56
വൃന്ദാവനസാരംഗ 56
ചാരുകേശി 55
ചക്രവാകം 53
ഷണ്മുഖപ്രിയ 48
ജോഗ് 48
കീരവാണി 47
ആരഭി 47
പഹാഡി 42
ദേശ് 41
പന്തുവരാളി 41
കാംബോജി 40
ശുദ്ധസാവേരി 40
പീലു 38
ശുഭപന്തുവരാളി 36
മായാമാളവഗൗള 35
ശ്രീ 35
ബാഗേശ്രി 31
ഗൗരിമനോഹരി 31
കാനഡ 30
വലചി 29
ശാമ 26
ബിഹാഗ് 25
ബിലഹരി 25
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
നഠഭൈരവി 25
ബേഗഡ 24
രീതിഗൗള 24
മാണ്ട് 23
ആഭോഗി 21
മലയമാരുതം 21
വകുളാഭരണം 21
ധർമ്മവതി 21
നീലാംബരി 20
കല്യാണവസന്തം 19
അമൃതവർഷിണി 19
ഹംസാനന്ദി 19
വസന്ത 18
നാട്ട 18
ഹംസനാദം 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ശഹാന 17
രേവതി 17
തിലംഗ് 15
ഹമീർകല്യാണി 15
സാരംഗ 14
സരസാംഗി 13
ബൗളി 13
കമാസ് 13
ചെഞ്ചുരുട്ടി 12
പുന്നാഗവരാളി 12
സാരമതി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
മുഖാരി 10
തോടി 10
സരസ്വതി 10
രഞ്ജിനി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
സുമനേശരഞ്ജിനി 9
യദുകുലകാംബോജി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
അഠാണ 8
വാസന്തി 8
ആഹരി 7
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
ഹേമവതി 6
രേവഗുപ്തി 6
ഹുസേനി 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ധന്യാസി 5
നാഥനാമക്രിയ 5
കേദാരഗൗള 5
സാവേരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജോൺപുരി 5
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
കുറിഞ്ഞി 4
കനകാംഗി 4
ഗംഭീരനാട്ട 4
പൂര്‍വികല്യാണി 4
സാമന്തമലഹരി 4
കേദാരം 4
സാവിത്രി 4
പുഷ്പലതിക 4
ബഹുധാരി 4
ശുദ്ധസാരംഗ് 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
സല്ലാപം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
ആന്ദോളിക 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ദർബാർ 2
ത്രിവേണി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലളിത 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
കദനകുതൂഹലം 2
ലവംഗി 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗുർജരിതോടി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
വരാളി 1
മായാശ്രീ 1
മലഹരി 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ബഹുമാരിണി 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
കലാവതി 1
മാനവതി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നിരോഷ്ഠ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
രാഗവർദ്ധിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
തിലക്-കാമോദ് 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1