രാഗങ്ങൾ

M3DBയുടെ രാഗാലൈബ്രറിക്ക് തുടക്കമിട്ട കിഷോറിനു വേണ്ടി ഈ പേജ് സമർപ്പിക്കുന്നു

194 രാഗങ്ങളിലായി
3,414 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 272
സിന്ധുഭൈരവി 137
മധ്യമാവതി 133
കല്യാണി 130
കാപി 113
ആഭേരി 104
ദർബാരികാനഡ 102
ശുദ്ധധന്യാസി 85
ശിവരഞ്ജിനി 76
ഹിന്ദോളം 75
ആനന്ദഭൈരവി 73
ഖരഹരപ്രിയ 73
ശങ്കരാഭരണം 65
യമുനകല്യാണി 63
ഹംസധ്വനി 61
വൃന്ദാവനസാരംഗ 57
ഹരികാംബോജി 56
ചാരുകേശി 55
ചക്രവാകം 54
ഷണ്മുഖപ്രിയ 48
ജോഗ് 48
കീരവാണി 47
ആരഭി 47
പഹാഡി 43
പന്തുവരാളി 43
ദേശ് 41
കാംബോജി 40
ശുദ്ധസാവേരി 40
പീലു 38
ശുഭപന്തുവരാളി 36
മായാമാളവഗൗള 35
ശ്രീ 35
ബാഗേശ്രി 31
ഗൗരിമനോഹരി 31
കാനഡ 30
വലചി 29
ശാമ 26
ബിഹാഗ് 25
ബിലഹരി 25
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
നഠഭൈരവി 25
ബേഗഡ 24
രീതിഗൗള 24
മാണ്ട് 23
മലയമാരുതം 22
വകുളാഭരണം 22
ആഭോഗി 21
ധർമ്മവതി 21
നീലാംബരി 20
കല്യാണവസന്തം 19
അമൃതവർഷിണി 19
ഹംസാനന്ദി 19
വസന്ത 18
രേവതി 18
നാട്ട 18
ഹംസനാദം 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ശഹാന 17
തിലംഗ് 15
ഹമീർകല്യാണി 15
സാരംഗ 14
സരസാംഗി 13
ബൗളി 13
കമാസ് 13
ചെഞ്ചുരുട്ടി 12
പുന്നാഗവരാളി 12
സാരമതി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
സരസ്വതി 11
മുഖാരി 10
തോടി 10
രഞ്ജിനി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
സുമനേശരഞ്ജിനി 9
യദുകുലകാംബോജി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
അഠാണ 8
വാസന്തി 8
ആഹരി 7
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
ഹേമവതി 6
രേവഗുപ്തി 6
ഹുസേനി 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ധന്യാസി 5
നാഥനാമക്രിയ 5
കേദാരഗൗള 5
സാവേരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജോൺപുരി 5
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
കനകാംഗി 4
കുറിഞ്ഞി 4
ഗംഭീരനാട്ട 4
പൂര്‍വികല്യാണി 4
കേദാരം 4
സാമന്തമലഹരി 4
സാവിത്രി 4
പുഷ്പലതിക 4
ബഹുധാരി 4
ശുദ്ധസാരംഗ് 3
വിജയനാഗരി 3
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 3
ഭൂപാളം 3
സല്ലാപം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
ആന്ദോളിക 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ദർബാർ 2
ത്രിവേണി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ലളിത 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലതാംഗി 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗുർജരിതോടി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
വരാളി 1
ഐരാവതി 1
മായാശ്രീ 1
മലഹരി 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ബഹുമാരിണി 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
വസന്തഭൈരവി 1
കലാവതി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
മാനവതി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നിരോഷ്ഠ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
രാഗവർദ്ധിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
തിലക്-കാമോദ് 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
രഘുപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1