രാഗങ്ങൾ

150 രാഗങ്ങളിലായി
1,834 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 195
മധ്യമാവതി 76
കല്യാണി 71
സിന്ധുഭൈരവി 70
ശുദ്ധധന്യാസി 52
കാപി 51
ഹിന്ദോളം 51
ഹംസധ്വനി 45
ദർബാരികാനഡ 44
ആഭേരി 44
ശങ്കരാഭരണം 40
ശിവരഞ്ജിനി 39
ആനന്ദഭൈരവി 36
ഖരഹരപ്രിയ 36
ഷണ്മുഖപ്രിയ 33
ചാരുകേശി 33
ചക്രവാകം 32
ജോഗ് 29
ദേശ് 29
ഹരികാംബോജി 28
ശുദ്ധസാവേരി 28
കീരവാണി 26
ശുഭപന്തുവരാളി 24
കാനഡ 24
കാംബോജി 23
ആരഭി 22
ശ്രീ 21
വൃന്ദാവനസാരംഗ 19
വലചി 19
പന്തുവരാളി 18
യമുനകല്യാണി 17
ബാഗേശ്രി 17
ഗൗരിമനോഹരി 17
നീലാംബരി 16
മലയമാരുതം 16
ശാമ 16
നാട്ട 15
മായാമാളവഗൗള 15
പീലു 14
രേവതി 14
ബേഗഡ 14
രീതിഗൗള 14
കല്യാണവസന്തം 13
ബിലഹരി 13
ശ്രീരഞ്ജിനി 13
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 12
ഹംസനാദം 12
ഹംസാനന്ദി 11
ശഹാന 11
അമൃതവർഷിണി 11
സാരമതി 10
വസന്ത 10
ആഭോഗി 10
മാണ്ട് 9
സരസ്വതി 9
ഹമീർകല്യാണി 9
കമാസ് 9
ബിഹാഗ് 8
സുരുട്ടി 8
സരസാംഗി 8
സാരംഗ 8
തോടി 7
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 7
ഭീംപ്ലാസി 7
ധർമ്മവതി 7
പുന്നാഗവരാളി 7
ഭൈരവി 6
ദ്വിജാവന്തി 6
ബൗളി 6
രഞ്ജിനി 6
അഠാണ 5
ദേവഗാന്ധാരി 5
വാസന്തി 5
കുന്തളവരാളി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
ധന്യാസി 4
ആഹരി 4
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
നഠഭൈരവി 4
വകുളാഭരണം 3
തിലംഗ് 3
യദുകുലകാംബോജി 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ഭൂപാളം 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
ഹേമവതി 3
രേവഗുപ്തി 3
സുമനേശരഞ്ജിനി 2
ബഹുധാരി 2
ജയന്തശ്രീ 2
നവരസകന്നട 2
കേദാർ 2
ലതാംഗി 2
ഗൗള 2
മുഖാരി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയനാഗരി 2
നാഥനാമക്രിയ 2
ആന്ദോളിക 2
കേദാരം 2
രസികരഞ്ജിനി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
സാവിത്രി 2
പുഷ്പലതിക 2
സാവേരി 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
ജലധർകേദാർ 1
ദർബാർ 1
ലളിത 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
നാരായണി 1
വീണാവാദിനി 1
ഹുസേനി 1
ദേശാക്ഷി 1
മേഘ് 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
നളിനകാന്തി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
കുറിഞ്ഞി 1
കനകാംഗി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
ബിന്ദുമാലിനി 1
കേദാരഗൗള 1
സല്ലാപം 1
ജനരഞ്ജിനി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ആനന്ദാംബരി 1
രസികപ്രിയ 1
ജഗന്മോഹിനി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
വസന്തഭൈരവി 1
നാഗനന്ദിനി 1
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 1
നാഗസ്വരാവലി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വിഭാവരി 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
മല്ലികാവസന്തം 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ജോൺപുരി 1
കദനകുതൂഹലം 1
ലവംഗി 1
വീണാധരി 1
മലഹരി 1
സൂര്യകോൺസ് 1