ആ സൂര്യബിംബം ആത്മാവിലണിയും

ആ..ആ.ആ..ആ
ആ സൂര്യബിംബം ആത്മാവിലണിയും
ആർദ്രമേ പങ്കജഗീതം
ഈ ധ്യാനം ഈ യാനഗാനം
എന്റെ തീരാത്ത കൈവല്യ ദാഹം
തീരാത്ത കൈവല്യ ദാഹം
(ആ സൂര്യബിംബം..)

പുലരി തൻ നവരത്ന ശേഖരമാവതാ
പുളകമന്ദസ്മിതമല്ലോ
ആ രത്നവീണയിൽ നാദമാകുന്നതെൻ
ജീവനിശ്വാസമല്ലോ
അടുക്കില്ലൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ
എന്നാൽ അകലുന്നതില്ലല്ലോ തമ്മിൽ
അകലുന്നതില്ലല്ലോ തമ്മിൽ
(ആ സൂര്യബിംബം..)

സന്ധ്യ തൻ മണിമേഘ പൂമലയാകതാ
ചിന്താതരംഗങ്ങളല്ലോ
ആ സത്യദീപ്തിയിൽ കൈ കൂപ്പി നില്പതെൻ
അന്തർമുഖത്വമല്ലോ
ഉരിയാടുകില്ലൊന്നും തമ്മിൽ എന്നാൽ
അറിയാതെയില്ലൊന്നും ഞങ്ങൾ
അറിയാതില്ലൊന്നും ഞങ്ങൾ
(ആ സൂര്യബിംബം..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Aa sooryabimbam athmaavilaniyum

Additional Info

ഗാനശാഖ: