വൺ

One

ബോബി സഞ്ജയുടെ തിരക്കഥയിൽ മമ്മൂട്ടി മുഖ്യമന്തിയായി അഭിനയിക്കുന്നു, സന്തോഷ് വിശ്വനാഥാണു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.