ബൈജു വി കെ

Baiju V K

സുരേഷ് കൃഷ്ണയുടെ ഭാരതീയത്തിലൂടെ സിനിമയിലെത്തി. നിരവധി സീരിയലുകളിലും സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചു.