മായാമോഹിനി

Mayamohini
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്നെ ചതിവിൽ‌പ്പെടുത്തി ജയിലിടക്കുകയും തന്റെ അച്ഛനേയും കുടുംബത്തേയും തകർത്തവരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ “മോഹിനി” എന്ന പെൺ വേഷത്തിൽ ഒരു യുവാവ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ നർമ്മത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 7 April, 2012

8dC6n5I3HYc