മേൽവിലാസം

Melvilasam
സംവിധാനം: 
Runtime: 
105മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 April, 2011
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സർവ്വകലാശാലാ ഹോസ്റ്റലിലെ ഒരു മുറിയിലാണ് സിനിമ പൂർണ്ണമായും ചിത്രീകരിച്ചത്

Melvilasam-Poster-2i.jpg