1950 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അന്‍പെഴുമെന്‍ പ്രിയതോഴികളേ ചന്ദ്രിക തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജിക്കി
2 എന്നുള്ളം കളിയാടുതേ ചന്ദ്രിക തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ഗോവിന്ദരാജുലു നായിഡു ലഭ്യമായിട്ടില്ല
3 കേഴുക ആത്മസഖീ ചന്ദ്രിക പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
4 ഗാനാമൃതരസലീനാ മദന ചന്ദ്രിക തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ഗോവിന്ദരാജുലു നായിഡു ലഭ്യമായിട്ടില്ല
5 ചൊരിയുക മധുമാരി ചന്ദ്രിക പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
6 ജീവിതാനന്ദം തരും ചന്ദ്രിക തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ഗോവിന്ദരാജുലു നായിഡു പി ലീല
7 നൊന്തുയിര്‍ വാടിടും ചന്ദ്രിക തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ഗോവിന്ദരാജുലു നായിഡു പി ലീല
8 മന്നില്‍ മഹനീയം ചന്ദ്രിക തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ഗോവിന്ദരാജുലു നായിഡു ലഭ്യമായിട്ടില്ല
9 മുല്ലവള്ളിമേലെ ചന്ദ്രിക തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ഗോവിന്ദരാജുലു നായിഡു പി ലീല
10 ലില്ലിപപ്പി ലില്ലിപപ്പി ചന്ദ്രിക തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ഗോവിന്ദരാജുലു നായിഡു ലഭ്യമായിട്ടില്ല
11 ഹലോ മൈ ഡീയര്‍ ചന്ദ്രിക തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി എൻ സുന്ദരം
12 അതിദൂരെയിരുന്നകതാര് ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ്
13 ആശ തകരുകയോ ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് കവിയൂർ രേവമ്മ
14 ഒരു വിചാരം ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് പി കലിംഗറാവു, മോഹന കുമാരി
15 ഓ പൊന്നുഷസ്സ് വന്നു ചേർന്നിതാ ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് മോഹന കുമാരി
16 കലിതകലാമയ ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് കവിയൂർ രേവമ്മ
17 ചിരകാലമനോഭാവം ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് പി കലിംഗറാവു, മോഹന കുമാരി
18 ചുടുചിന്തതന്‍ ചിതയില്‍ ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് പി കലിംഗറാവു, മോഹന കുമാരി
19 നീ മാത്രമിന്നു ചാരേ ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് മോഹന കുമാരി
20 വരുമോയെൻ പ്രിയ മാനസൻ ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് ടി എ ലക്ഷ്മി
21 അമ്മതൻ പ്രേമ സൌഭാഗ്യത്തിടമ്പേ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
22 ആനന്ദമാണാകെ ആമോദമാണാകെ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്, ജാനമ്മ ഡേവിഡ്
23 ഇമ്പമേറും ഇതളാകും മിഴികളാല്‍ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വൈക്കം മണി, പി ലീല
24 കാരണമെന്താവോ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വൈക്കം മണി
25 കൃപാലോ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വൈക്കം മണി
26 ജീവിതവാനം നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്
27 പതിയെ ദൈവം നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സാറാമ്മ കുരുവിള
28 മനോഹരമീ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വൈക്കം മണി, അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്, പി ലീല
29 മനോഹരമീ മഹാരാജ്യം നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്, പി ലീല, വൈക്കം മണി
30 മഹേശാ മായമോ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്
31 മാനം തന്ന മാരിവില്ലേ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്
32 ശംഭോ ശംഭോ ഞാന്‍ കാണ്മതെന്താണിദം നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
33 ശംഭോ ശംഭോ ശിവനേ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
34 സോദരബന്ധം അതൊന്നേ നല്ലതങ്ക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്
35 ആഗതമായ് മധുകാലം പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി ജയലക്ഷ്മി
36 കലാനികേതേ പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി എം എൽ വസന്തകുമാരി
37 കായികസൌഭാഗ്യം സദാ പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി രാധാ ജയലക്ഷ്മി
38 ഗാനമോഹനാ പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി എം എൽ വസന്തകുമാരി
39 ജാതിവൈരം പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി എം എൽ വസന്തകുമാരി
40 തകരുകയോ പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി എം എൽ വസന്തകുമാരി
41 ഭാരതമാതാ പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി ജയലക്ഷ്മി
42 വിധിയുടെ ലീലാവിനോദങ്ങളേ പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി സി എം പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ
43 സുകൃതരാഗമയമുള്ളം പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി പ്രസാദ് റാവു, കരിമ്പുഴ രാധ, ജയലക്ഷ്മി
44 സ്നേഹം തൂകും മാതേ പ്രസന്ന അഭയദേവ് ജ്ഞാനമണി എം എൽ വസന്തകുമാരി
45 അഴലേഴും ജീവിതം ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു മോഹന കുമാരി
46 അഹോ പ്രേമമേ നീ നേടീടും ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു മോഹന കുമാരി
47 ആനന്ദമേ ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു കവിയൂർ രേവമ്മ
48 ഇമ്പമേ.. ഇമ്പമേ ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു മോഹന കുമാരി
49 കണ്ണേ നാണം ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു പി കലിംഗറാവു, മോഹന കുമാരി
50 നീയെന്‍ ചന്ദ്രനേ ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു കവിയൂർ രേവമ്മ, വൈക്കം മണി
51 നീയെന്‍ ചന്ദ്രനേ ഞാന്‍ നിന്‍ ചന്ദ്രിക (F) ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു മോഹന കുമാരി
52 പ്രേമസുധാ സാരമേ സരസ ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു വൈക്കം മണി
53 അനിതരവനിതാ സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
54 ഈ ലോകം ശോകമൂകം സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
55 ഓമനത്തിങ്കള്‍ക്കിടാവോ സ്ത്രീ ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
56 കവിയായി കഴിയുവാന്‍ സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
57 ക്ഷണഭംഗുര സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
58 ജഗമൊരു നാടകശാലാ സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
59 ജീവിത മഹിതാരാമം സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
60 താമരത്താരിതള്‍കണ്മിഴി സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ് തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ
61 നന്ദനന്ദനാ സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
62 നാഗരികരസികജീവിതമേന്തി സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
63 പഞ്ചശരസന്താപാല്‍ സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
64 പതിതന്നെ പരദൈവതം സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
65 പരശുരാമഭൂമീ സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
66 മാമകജീവിതലതികയില്‍ സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
67 രാഗസാഗരതരംഗമാലാ സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
68 ഹാഹാ മോഹനം സ്ത്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ബി എ ചിദംബരനാഥ്