ഈ ലോകം ശോകമൂകം

ഈ ലോകം ശോകമൂകം ആകവേ ഹാ!
ചിന്തയേന്തി വെന്തുനീറും
എന്തു ജീവിതം

തന്തിപോയ വീണപോലെ
എന്തിനീ വിധം
ചിന്തയേന്തി വെന്തുനീറും
എന്തു ജീവിതം

അരുതു താങ്ങുവാനപാര -
നരക വേദനാവികാരം
മരണദേവതേ വരൂ
മരണമാലികയേകാന്‍
ഇരുളിലായിതാ ഞാന്‍ - താനേ
ചിന്തയേന്തി വെന്തുനീറും
എന്തു ജീവിതം
ജീവിതം മായാജാലം ഈലോകം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ee lokam shokamookam

Additional Info

Year: 
1950