മാമകജീവിതലതികയില്‍

മാമകജീവിതലതികയില്‍ വിലസും പൊന്മലരെന്‍മകളെ
മംഗലദായകനരുളും കുഞ്ഞിനഭംഗുരനന്മകളെ
അനുപയിലനുപമമധുരിമ കലരും മാന്തളിരിന്‍തനു നിന്‍
അഴകിതിലരുതൊരു മലിനത വരുവാനിടയേകരുതീശന്‍

കാലം ചെറ്റുകഴിഞ്ഞാല്‍ നീയൊരു കാമിനിയായിത്തീരും
അതുപൊഴുതൊരു പതികരഗതമാം തവവിധിഗതിയാല്‍മകളെ
അകമതിലനുദിനമവനെക്കരുതേണം ഈശ്വരനെപ്പോലെ

തകര്‍ന്നുപോമൊരു പളുങ്കുപാത്രം തരുണീജനഗാത്രം
തന്വീമണിതന്‍ ശാശ്വതധനമോ ചാരിത്ര്യം മാത്രം
മുലകുടിമാറാച്ചെറുപൈതലയേ കരളില്‍ക്കരുതുക നീ
സുചരിതയായി കഴിയുവതിന്നായു് മരണം വരെയും നീ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maamakajeevitha

Additional Info

Year: 
1950