രേവമ്മ

Revamma

1955ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കിടപ്പാടം എന്ന ചിത്രത്തിൽ പാടി