കതിരവൻ

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

Entries

Post datesort ascending
Lyric കണ്ണാ നീയുറങ്ങ് Sat, 04/07/2009 - 14:55
Lyric പാവങ്ങളിലലിവുള്ളോരേ Sat, 04/07/2009 - 14:54
Lyric ശോകമെന്തിനായ് Sat, 04/07/2009 - 14:53
Lyric സ്നേഹമേ ലോകം Sat, 04/07/2009 - 14:52
Lyric ആടിപ്പാടിപ്പോകാം Sat, 04/07/2009 - 14:51
Lyric അനുരാഗാമൃതം Sat, 04/07/2009 - 14:49
Lyric ഒരു നവയുഗമേ Sat, 04/07/2009 - 14:48
Lyric കോമളമൃദുപദേ Sat, 04/07/2009 - 14:47
Lyric സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ Sat, 04/07/2009 - 14:46
Lyric മന്മഥമോഹനനേ Sat, 04/07/2009 - 14:45
Lyric എല്ലാം നശിച്ചൊടുവിലീ Sat, 04/07/2009 - 14:44
Lyric പ്രേമമേ പ്രേമമേ Sat, 04/07/2009 - 14:43
Lyric ജനകീയരാജ്യനീതിയിൽ Sat, 04/07/2009 - 14:42
Lyric ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി Sat, 04/07/2009 - 14:40
Lyric ജീവിതമേ നീ Sat, 04/07/2009 - 14:40
Lyric ഹാ പറയുക തോഴീ Sat, 04/07/2009 - 14:38
Lyric പോകാതെ സോദരാ Sat, 04/07/2009 - 14:37
Lyric കോമളകേരളമേ Sat, 04/07/2009 - 14:36
Lyric മഹനീയം തിരുവോണം Sat, 04/07/2009 - 14:35
Lyric ആശകളേ വിടരാതിനിമേൽ Sat, 04/07/2009 - 14:34
Lyric പൂങ്കുയിലേ നീ പാടുക Sat, 04/07/2009 - 14:33
Artists എസ് എൻ രംഗനാഥൻ Sat, 04/07/2009 - 14:31
Lyric വീശുക നീളെ Sat, 04/07/2009 - 14:31
Lyric ഓമനക്കൈയ്യിൽ ഒലിവിലക്കൊമ്പുമായ് Sat, 04/07/2009 - 14:30
Lyric മുൾക്കിരീടമിതെന്തിനു നൽകി Sat, 04/07/2009 - 14:29
Lyric കാണാൻ നല്ല കിനാവുകൾ Sat, 04/07/2009 - 14:27
Lyric ആഗതമായ് മധുകാലം വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:18
Lyric ജാതിവൈരം വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:17
Lyric കലാനികേതേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:16
Lyric തകരുകയോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:14
Lyric ഗാനമോഹനാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:13
Lyric വിധിയുടെ ലീലാവിനോദങ്ങളേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:12
Artists രാധ വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:09
Artists പ്രസാദ് റാവു വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:09
Lyric സുകൃതരാഗമയമുള്ളം വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:08
Lyric കൂട്ടിനു വരുമോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:07
Lyric അമ്മിണിക്കുട്ടൻ വളർന്നാൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:05
Lyric കേഴാതെ തോഴീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:04
Film/Album പുത്രധർമ്മം വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:02
Lyric വാടിത്തളർന്നൊരു വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:01
Lyric പതിയെ ദൈവം വെള്ളി, 03/07/2009 - 22:00
Lyric കൃപാലോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:59
Lyric കാരണമെന്താവോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:58
Lyric ശംഭോ ശംഭോ ശിവനേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:56
Lyric ആനന്ദമാണാകെ ആമോദമാണാകെ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:55
Lyric ജീവിതവാനം വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:52
Lyric മനോഹരമീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:50
Lyric മാനം തന്ന മാരിവില്ലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:49
Lyric അമ്മതൻ പ്രേമ സൌഭാഗ്യത്തിടമ്പേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:48
Lyric സോദരബന്ധം അതൊന്നേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:46

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
മായാമോഹം മാറാതെ നീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:38
ചപലം ചപലം വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:35
വന്നല്ലോ വസന്തകാലം വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:33
പോകല്ലേ പോകല്ലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:33
ആനന്ദക്കണിയേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:31
മിണ്ടാത്തതെന്താണു തത്തേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:29
പനിനീർമലരിനൊരിതൾ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:28
പറന്നുപോയോ ഇണക്കുയിലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:26
അപ്പനിപ്പം വരും വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:25
വേദനകൾ കരളിൻ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:24
കന്യാമറിയമേ തായേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:23
പ്രേമരാജ്യമാർന്നു വാഴു വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:22
ഘോരാന്ധകാരമായ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:21
തോരാതശ്രുധാരാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:18
ആനന്ദമിയലൂ ബാലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:17
അകാലേ ആരു കൈവിടും വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:16
പാതകളിൽ വാണിടുമീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:15
പാപമാണിതു ബാലേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:13
പശിയാലുയിർ വാടി വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:12
വനഗായികേ വാനിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:11
തോർന്നിടുമോ കണ്ണീർ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:10
വരുമോയെൻ പ്രിയ മാനസൻ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:08
ടി എ ലക്ഷ്മി വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:08
ഒരു വിചാരം വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:06
നീ മാത്രമിന്നു ചാരേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:05
മോഹന കുമാരി വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:05
ഓ പൊന്നുഷസ്സ് വന്നു ചേർന്നിതാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:03
ആശ തകരുകയോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:02
അതിദൂരെയിരുന്നകതാര് വെള്ളി, 03/07/2009 - 21:01
കലിതകലാമയ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:59
ജി കെ വെങ്കിടേശ് വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:59
മായാമയനുടെ ലീല വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:57
എന്തേ നീ കനിയായ്‌വാൻ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:45
കലാദേവതേ സരസ്വതി വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:44
പാഹി മുകുന്ദാ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:32
കണ്ണനെ കണ്ടേൻ സഖീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:31
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ വേദനയെല്ലാമെനിക്ക് തരൂ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:06
കുങ്കുമച്ചാറുമണിഞ്ഞു വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:05
പാവനമാമിടമാമീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:04
നാളത്തെ ലോകത്തിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:02
ചോരയില്ലയോ കണ്ണിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:01
പണത്തിൻ നീതിയിൽ വെള്ളി, 03/07/2009 - 20:00
എന്നിനി ഞാൻ നേടും വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:59
പട്ടടക്കാളി വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:58
പുതുവർഷം വന്നല്ലോ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:57
മണിയറയെല്ലാമലങ്കരിച്ചൂ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:55
ഉള്ളതു ചൊല്ലു പെണ്ണേ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:54
ആനന്ദവല്ലീ നീ തന്നെയല്ലീ വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:53
മാരിവില്ലേ മറഞ്ഞു വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:52
വരമായ് പ്രിയതരമായ് വെള്ളി, 03/07/2009 - 19:51

Pages