പാവനമാമിടമാമീ

പാവനമാമിടമാണീ പാരിലാർക്കും കിടപ്പാടം
പ്രാണൻ പോകിലും വെടിയാ അവനതിനെ മരിപ്പോളം
വേലചെയ്തു തളരുമ്പോൾ വീടണയും പാവം
വേദനകൾ മറക്കാനായ് വീണുറങ്ങും ചെറുമാടം

അച്ഛനമ്മമാരു വാണു മണ്മറഞ്ഞ മാടം
കൊച്ചുകാൽകളൂന്നി അവൻ പിച്ചവച്ച മാടം
വേദനകൾ മറക്കാനായ് വീണുറങ്ങും ചെറുമാടം
പ്രാണനാണു കിടപ്പാടം-പ്രാണനാണു കിടപ്പാടം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Paavanamaamidamaami

Additional Info