നാളത്തെ ലോകത്തിൽ

നാളത്തെ ലോകത്തിൽ മന്ത്രിമാർ നാമെല്ലാമാകുമേ സോദരാ
ഒരു നല്ല നാളെയേ എതിരേറ്റുകൊള്ളുവാൻ
എല്ലാരുമായ് വരൂ ഒരു പുല്ലാങ്കുഴൽ തരൂ തരൂ
പണിചെയ്യും നമ്മളും പണമുള്ളോരാകുമേ
മുന്നേറി നാം ചെന്നാൽ ഒന്നായി നാം നിന്നാൽ
മുന്നേറി നാം ചെന്നാൽ മനം ഒന്നായി നാം നിന്നാൽ നിന്നാൽ


പല നാളായ് ഒളി വീശി വരുമോ നാളെ
പറയൂ നീ ഇനിയെന്നു പുലരും മോളെ
ആടലേതും വേണ്ട നാം- നേടുമാ നവോദയം
നേടും ജീവിതാഗ്രഹം- ആടലേതും വേണ്ട നാം
തല ചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതവശന്മാരായ്
അലയുന്നോർക്കാഗ്രഹങ്ങൾ വരുവാനെന്തേ
പരന്മാർക്കായ് ചുടുചോര ചൊരിയുവാനും
പരിതാപപ്പെടുവാനും പിറന്നോരല്ലോ നമ്മൾ പിറന്നോരല്ലൊ.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
nalathe lokathil

Additional Info