എന്നിനി ഞാൻ നേടും

എന്നിനി ഞാൻ നേടും
പ്രിയമാർന്നിടുമെൻ കിടപ്പാടം ദയാമയി-
മഴകാക്കും വേഴാമ്പലു പോലെ
വഴി നോക്കുകയാണുറങ്ങാതെ

പ്രാണദനേ- പ്രിയമാനസനേ-
ഇനി എന്നോ വരുന്നെൻ ചാരേ

എന്നിനി ഞാൻ കാണ്മൂ
പ്രിയമാനസനെ നിൻ ചേലാർന്ന ചേവടി-
തുണയാവുകയില്ലുടൽ പോലും
കരയേറിടുമോ തുഴഞ്ഞാലും
പോവുകയോ ഇനി ചാവുകയോ
വിധി പോലും വെടിഞ്ഞോ തീരെ
എന്നിനി ഞാൻ കാണ്മൂ
പ്രിയമാനസനെ നിൻ ചേലാർന്ന ചേവടി-

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ennini njan nedum

Additional Info