പണത്തിൻ നീതിയിൽ

പണത്തിൻ നീതിയിൽ കണ്ണുനീരിനില്ലേതും ഫലം തോഴാ
തകർത്തൂ നിൻ മനോരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കൊടുംനീതി
തകർന്നു നാഴി മണ്ണിൽ നീ ചമച്ച സ്വർഗ്ഗസാമ്രാജ്യം

അനീതിയിൽനിന്നുയർന്നു വരും
വിപൽക്കരമാം കൊടുംതീയിൽ
നശിക്കും ലോകമേ നിൻ
നീതിശാസ്ത്രങ്ങളിതെല്ലാമേ.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Panathin Neethiyil

Additional Info