പാതകളിൽ വാണിടുമീ

പാതകളിൽ വാണിടുമീ സോദരരേ കൈവെടിയാതെ
വേദനയാൽ കേണിടുമീ മാനവരേ കൈവെടിയാതെ

ഈ നാട്ടിലിത്തെണ്ടും തൊഴിൽക്കിവരെ നാം വിടാമോ
ഗുരുഗാന്ധിതൻ നാടാണിതിന്നപമാനം പെടാമോ
ഈ നാട്ടിലിത്തെണ്ടും തൊഴിൽക്കിവരെ നാം വിടാമോ
ഗുരുഗാന്ധിതൻ....

നേതാക്കളേ, ഇവരെ മറന്നിനി സുഖമാർന്നിടാമോ
ഗുരുഗാന്ധിതൻ.....

റോഡുകൾ നീളെ
റോഡുകൽ നീളെ പരവശനാദം കേൾക്കൂ
വല്ലോം തരൂ തരൂ
വയറെരിയുമ്പോളാരുമുയർത്തും നാദം
വല്ലോം തരൂ തരൂ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Paathakalil vaanidumee

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം