തോർന്നിടുമോ കണ്ണീർ

തോർന്നിടുമോ കണ്ണീർ ഇതുപോലെൻ ജന്മം തീർന്നിടുമോ
തോർന്നിടുമോ കണ്ണീർ പ്രിയനായകോടിനി ചേർന്നിടുമോ-

തൂവുകയോകണ്ണീർ അഴലാർന്നകമിഹ നോവുകയോ
തൂവുകയോ കണ്ണീർ വിരഹാകുലയായ് നീ വേവുകയോ

നാലുപാടും ഇരുളാണീ വഴിയേ പോവതെങ്ങിനിയീശാ
നാമിനി ചേർന്നിടും ഉദയം വരുമോ

നിശയിതു പോയ് ഹൃദയേശാ....ഹാ
നിശയിതു പോയ് ഹൃദയേശാ

--തോർന്നിടുമോ...

മമ തനുവിങ്ങും മാനസമങ്ങും
വാഴ്വിദം ഹാ നാഥേ
തനയനുമായ് സല്ലീലം വാഴും സുഖമിയലാൻ
കഴിയാതെ ഹാ സുഖമിയലാൻ കഴിയാതെ

--തൂവുകയോ...

പതിയെ പിരിയും നാരിതൻ ഗതി
അതികഠിനം ഭുവനേ
ശൊകമിതും സുഖമാകാം പ്രിയനേ
ശോകമിതും ചാരേ
മരുവികിലെൻ പ്രിയനേ ചാരേ മരുവികിലെൻ പ്രിയനേ

--തോർന്നിടുമോ....

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thornnidumo kanneer

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം