പാഹി തായേ പാർവതീ

പാഹി തായേ പാർവ്വതീ പരമേശ്വരീ ലളിതേ
നായികേ ജഗന്നായികേ സുഖദായികേ വരദേ

ഭീകരഭൌതികസാഗരവീചിയിൽ
ഈ ചെറുജീവിത നൌക
മറരുതായതിനരുളുക നീ കൃപ
ആശ്രയമീശ്വരി നീയേ
ആശ്രയം ഈശ്വരി നീയേ.. . 

പാഹി തായേ പാർവ്വതീ പരമേശ്വരീ ലളിതേ
നായികേ ജഗന്നായികേ സുഖദായികേ വരദേ

PAHITHAYE-JEEVITHANAUKA .MPG