പാഹി തായേ പാർവതീ

പാഹി തായേ പാർവ്വതീ പരമേശ്വരീ ലളിതേ
നായികേ ജഗന്നായികേ സുഖദായികേ വരദേ

ഭീകരഭൌതികസാഗരവീചിയിൽ
ഈ ചെറുജീവിത നൌക
മറരുതായതിനരുളുക നീ കൃപ
ആശ്രയമീശ്വരി നീയേ
ആശ്രയം ഈശ്വരി നീയേ.. . 

പാഹി തായേ പാർവ്വതീ പരമേശ്വരീ ലളിതേ
നായികേ ജഗന്നായികേ സുഖദായികേ വരദേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Paahi Thaaye

Additional Info

Year: 
1961

അനുബന്ധവർത്തമാനം