കവിയൂർ രേവമ്മ ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം രാഗം വര്‍ഷം
ആശ തകരുകയോ ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് 1950
കലിതകലാമയ ചേച്ചി അഭയദേവ് ജി കെ വെങ്കിടേശ് 1950
ആനന്ദമേ ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു 1950
പരമേശ്വരി നാഥേ ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു 1950
നീയെന്‍ ചന്ദ്രനേ ശശിധരൻ തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി പി കലിംഗറാവു 1950
പരമേശ്വരി നാഥേ ജനനി കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി 1951
മലയാളമലർവാടിയേ നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1951
ആനന്ദഗാനം പാടി അനുദിനവും നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1951
തോർന്നിടുമോ കണ്ണീർ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1951
പാതകളിൽ വാണിടുമീ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1951
ഗതിയേതുമില്ല തായേ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1951
പാഹി തായേ പാർവതീ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1951
വാര്‍ത്തിങ്കള്‍ താലമെടുത്ത ജീവിതനൗക വള്ളത്തോൾ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1951
മായരുതേയീ മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ 1952
ജഗദീശ്വരാ മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ 1952
തെളിയൂ നീ പൊൻവിളക്കേ അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ 1952
ജീവിതാനന്ദം അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ 1952
ദൈവമേ കരുണാസാഗരമേ അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ 1952
ചിന്തയിൽ നീറുന്ന വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ 1952
കുളിരേകിടുന്ന കാറ്റേ വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ 1952
രമണൻ - സംഗീതനാടകം വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ 1952
കരയാതെന്നോമനക്കുഞ്ഞേ വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ 1952
വരൂ നീ പ്രേമരമണി അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബേഗഡ 1952
അമ്മ താൻ പാരിൽ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1952
അമ്മതാൻ പാരിൽ ആലംബമേ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഭീംപ്ലാസി 1952
പാവങ്ങളിലലിവുള്ളോരേ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1953
അറിയാതെ കിനാക്കളില്‍ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1953
പൂവാടിയാകെ പൂവാടിയാകെ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1953
കോമളമൃദുപദേ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1953
ഒരു നവയുഗമേ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1953
ആതിര തന്നാനന്ദകാലമായ് വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1953
വിദൂരമോ എന്‍വിലോലമാം വേലക്കാരൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1953
അലയുകയാം ഞങ്ങൾ വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1953
പിച്ചകപ്പൂ ചൂടും വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1953
സുഖമേ സുഖമേ സ്വര്‍ഗ്ഗ സുഖമേ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1953
ഉല്ലാസം ഉലകെല്ലാം പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1953
അൻപു തൻ പൊന്നമ്പലത്തിൽ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1954
വിണ്ണിൻ നിലാവേ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1954
അടി തൊഴുന്നേനംബികേ അവൻ വരുന്നു അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1954
വരൂ നീ പ്രേമരമണീ Amma (1954) പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1954
ദേവാധി രാജാ വെല്‍ക ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1955
പൈങ്കിളിയേ വാ വാ കാലം മാറുന്നു തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1955
എന്നിനി ഞാൻ നേടും കിടപ്പാടം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1955
പുന്നാരപ്പൊന്നു മോളേ‌ മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ 1958
ഓണത്തുമ്പീ ഓണത്തുമ്പീ മുടിയനായ പുത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1961
എല്ലാരും തട്ടണ് മുട്ടണ് മുടിയനായ പുത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1961
ചഞ്ചല ചഞ്ചല സുന്ദരപാദം മുടിയനായ പുത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1961
മുരളീമോഹനാ കൃഷ്ണാ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ 1962
കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ 1970