1951 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അയ്യപ്പാ അഖിലാണ്ഡകോടിനിലയാ കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി വൈക്കം വാസുദേവൻ നായർ, കോറസ്
2 ആനന്ദമെ പരമാനന്ദമെ കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി
3 ആഹാ ഞാനിനി വാഴ്വിലെ കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി
4 കലിതീരാത്ത കാലഗതിയെ കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി
5 ജന്മമോ ഹതമായ് വ്യാമോഹത്താലേ കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി തങ്കം വാസുദേവൻ നായർ
6 നീതിയഹോ ഭൂവനെ മറവായ് കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി വൈക്കം വാസുദേവൻ നായർ
7 നീതിയോ മനുജാ കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി വൈക്കം വാസുദേവൻ നായർ
8 നേരിടുവിന്‍ പോരാടാം കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി
9 പരമേശ്വരി നാഥേ ജനനി കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി കവിയൂർ രേവമ്മ
10 വേനല്‍ക്കാലം പോയേ കേരളകേസരി തുമ്പമൺ പത്മനാഭൻകുട്ടി ജ്ഞാനമണി തങ്കം വാസുദേവൻ നായർ
11 അകാലേ ആരും കൈവിടും ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി മെഹ്ബൂബ്
12 ആനത്തലയോളം വെണ്ണ തരാമെടാ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സെബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതർ, ആലപ്പുഴ പുഷ്പം
13 ആനന്ദമിയലൂ ബാലേ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
14 കരുതിടാതെ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ആലപ്പുഴ പുഷ്പം
15 ഗതിയേതുമില്ല തായേ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
16 ഘോരാന്ധകാരമായ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, ട്രിച്ചി ലോകനാഥൻ
17 തോരാതശ്രുധാരാ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
18 തോർന്നിടുമോ കണ്ണീർ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ, മെഹ്ബൂബ്
19 പശിയാലുയിർ വാടി ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
20 പാതകളിൽ വാണിടുമീ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
21 പാപമാണിതു ബാലേ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
22 പാഹി തായേ പാർവതീ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ, മെഹ്ബൂബ്
23 പ്രേമരാജ്യമാർന്നു വാഴു ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
24 മഗ്ദലന മറിയം ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി രേവമ്മ
25 വനഗായികേ വാനിൽ ജീവിതനൗക അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, മെഹ്ബൂബ്
26 വാര്‍ത്തിങ്കള്‍ താലമെടുത്ത ജീവിതനൗക വള്ളത്തോൾ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ, മെഹ്ബൂബ്, വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
27 ആനന്ദഗാനം പാടി അനുദിനവും നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
28 കറുത്ത പെണ്ണേ.. നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ആലപ്പുഴ പുഷ്പം
29 ഗായകാ ഗായകാ ഗായകാ നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
30 തങ്കക്കിനാക്കൾ ഹൃദയേ വീശും നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ
31 പരിതാപമിതേ ഹാ നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ
32 പുതുസൂര്യശോഭയിൽ പോലും നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
33 ഭൂവിൽ ബാഷ്പധാര നീ നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ
34 മലയാളമലർവാടിയേ നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
35 മാഞ്ഞിടാതെ മധുരനിലാവേ നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ, പി ലീല
36 മായുന്നൂ വനസൂനമേ നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
37 സഹജരേ സഹജരേ നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ, കോറസ്
38 സുന്ദരജീവിത നവയുഗമേ നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
39 ഹാ പൊൻ പുലർകാലം നവലോകം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
40 ആശകളേ വിടരാതിനിമേൽ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
41 ഇന്നു ഞാന്‍ നാളെ നീ യാചകൻ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എസ് എൻ ചാമി വൈക്കം രാജൻ
42 ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
43 എല്ലാം നശിച്ചൊടുവിലീ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
44 കോമളകേരളമേ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
45 ജനകീയരാജ്യനീതിയിൽ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ ട്രിച്ചി ലോകനാഥൻ
46 ജീവിതമേ നീ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
47 പൂങ്കുയിലേ നീ പാടുക യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
48 പോകാതെ സോദരാ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
49 പ്രേമമേ പ്രേമമേ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
50 മന്മഥമോഹനനേ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
51 മഹനീയം തിരുവോണം യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
52 വിസ്മൃതരായ് യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ ചാമി ട്രിച്ചി ലോകനാഥൻ
53 വീശുക നീളെ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
54 സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ വൈക്കം രാജൻ
55 ഹാ പറയുക തോഴീ യാചകൻ അഭയദേവ് എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
56 പ്രേമത്തിൻ നീതി രക്തബന്ധം എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു രേവമ്മ
57 വരൂ വരൂ നായകാ രക്തബന്ധം എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു രേവമ്മ
58 ശംഭോ ഗൗരീശ രക്തബന്ധം അഭയദേവ് എസ് എൻ ചാമി കുട്ടപ്പൻ ഭാഗവതർ, വൈക്കം മണി, അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്, പി ലീല
59 സുമധുര സുഷമകരമേ രക്തബന്ധം എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു രേവമ്മ
60 ചപല ചപല ചപല മനം വനമാല പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ മേനോൻ പി എസ് ദിവാകർ
61 ചപല ചപല ചപല മനം വനമാല പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ മേനോൻ പി എസ് ദിവാകർ
62 തള്ളിത്തള്ളി ഹാ വെള്ളംതള്ളി വനമാല പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ മേനോൻ പി എസ് ദിവാകർ ജിക്കി
63 പോകല്ലേ പോകല്ലേ വനമാല പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ മേനോൻ പി എസ് ദിവാകർ
64 പ്രേമദാ പ്രേമദാ വനമാല പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ മേനോൻ പി എസ് ദിവാകർ
65 വന്നല്ലോ വസന്തകാലം വനമാല പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ മേനോൻ പി എസ് ദിവാകർ രാധാ ജയലക്ഷ്മി