ജോർജ്ജ്

George
George
ജോർജ്ജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ
എസ് ജോർജ്ജ്
  • മമ്മുട്ടിയുടെ പേർസണൽ മേക്കപ്പ്മാൻ
  • ഇരുപതു വർഷത്തോളമായി മമ്മുട്ടിയുടെ സന്തത സഹചാരി
  • പാലേരി മാണിക്യത്തിൽ മമ്മുട്ടിയുടെ മൂന്നു വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളൊരുക്കിയതിനു മികച്ച മേക്കപ്പ്മാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്  അവാർഡ്‌  ലഭിച്ചു