സേതു

Sethu
സേതു
സേതുനാഥ്‌
സംവിധാനം: 2
കഥ: 9
സംഭാഷണം: 14
തിരക്കഥ: 16

തിരക്കഥാകൃത്തായ സേതു. (സച്ചി- സേതു വിലെ സേതു എന്ന സേതുനാഥ്‌ )

Sethunadh