പൊന്തൻ‌മാ‍ട

Ponthan Mada
കഥാസന്ദർഭം: 

താഴ്ന്നജാതിക്കാരനായ മാടയും കൊളോണിയല്‍ ഭൂവുടമ ശീമത്തമ്പുരാനുമായുള്ള അസാധാരണ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
119മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 10 March, 1994

ശ്രീ സി വി ശ്രീരാമന്റെ ശീമത്തമ്പുരാൻ, പൊന്തൻമാട എന്നീ ചെറുകഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച ചലച്ചിത്രം.