സ്ഫടികം

Spadikam
Screenplay: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 30 March, 1995

sphadikam