ഡോ.രാജേന്ദ്രബാബു

Dr. Rajendrababu
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 5
തിരക്കഥ: 2