ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ കേസ് ഡയറി

Oru Abhibhashakante Case Diary
Tagline: 
ആരും പറയാത്ത കഥ - ഒരസാധാരണ കഥ
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 13 April, 1995