ദേവാസുരം

Released
Devasuram-Malayalam Movie
കഥാസന്ദർഭം: 

താന്തോന്നിയും തെമ്മാടിയുമായ  ഒരാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ പതനങ്ങളും തിരിച്ചടികളും  കാരണം നന്മയുടെ വഴി തേടുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
187മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 14 April, 1993