മാപ്പുനൽകൂ മഹാമതേ

മാപ്പുനൽകൂ മഹാമതേ മാപ്പുനൽകൂ ഗുണനിധേ
മാലകറ്റാൻ കനിഞ്ഞാലും ദയാവാരിധേ

മാപ്പുനൽകൂ മഹാമതേ മാപ്പുനൽകൂ ഗുണനിധേ
മാലകറ്റാൻ കനിഞ്ഞാലും ദയാവാരിധേ
ഉദ്ധതനായ് വന്നോരെന്നിൽ കത്തിനിൽക്കുമഹംബോധം
വർദ്ധിതമാം വീര്യത്താലെ ഭസ്മമാക്കി ഭവാൻ

നാരീകുലമണി നാദവിനോദിനി നാനാലങ്കാരസമ്മോഹിനീ
നാരീകുലമണി നാദവിനോദിനി നാനാലങ്കാരസമ്മോഹിനീ
അവളുടെ ഇങ്കിതം സാധിതമാക്കാൻ പഴുതേ തുനിയും മൂഢനിവൻ
കരുണാപൂരിതപുണ്യപതേ തിരുകൃപനേടീടാൻ അടിപണിയാം
അപരാധങ്ങൾ പൊറുത്താലും അടിയനൊരഭയം തന്നാലും

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
2
Average: 2 (1 vote)
Maappu nalku

Additional Info