ലേലം

Released
Lelam (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ അബ്കാരി ബിസിനസിൽ അപ്രമാദിത്വമുള്ള ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചനും മകൻ ചാക്കോച്ചിയും ഒരു ഭാഗത്ത്ഈ; പ്പച്ചനെ തകർക്കാൻ തന്ത്രങ്ങളുമായി എതിർചേരിയിൽ കുന്നേൽ ഔത കുട്ടിയും മക്കളും കടയാടി രാഘവനും അനുജൻമാരും അടങ്ങിയ കെ.കെ ഗ്രൂപ്പ്  ഇവർ തമ്മിലുള്ള  കൊണ്ടും കൊടുത്തുമുള്ള മത്സരം അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രതികാരത്തിന് വഴിമാറുന്നു.

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 18 October, 1997

lelam movie poster m3db