ലേലം

Lelam (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 18 October, 1997

lelam movie poster m3db