കൗരവർ

Released
Kauravar
കഥാസന്ദർഭം: 

തങ്ങളുടെ  കുടുംബങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയ പൊലീസ് ഓഫീസറെയും മക്കളെയും വകവരുത്താൻ, കടുത്ത പ്രതികാരദാഹവുമായി ജയിൽശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന  നാൽവർ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ, പോലീസ് ഓഫീസർ പറയുന്ന രഹസ്യത്തെത്തുടർന്ന് മറ്റു മൂന്നു പേരുടെയും ശത്രുവാകുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 February, 1992