1960 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അപ്പം തിന്നാൻ തപ്പുകൊട്ട് ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ജിക്കി
2 എൻ കണ്ണിന്റെ കടവിലടുത്താൽ ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ എം രാജ, പി ലീല
3 കണ്ണീരെന്തിനു വാനമ്പാടി ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
4 കഥ പറയാമെൻ കഥ പറയാം ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
5 കദളിവാഴക്കൈയിലിരുന്നു ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ജിക്കി
6 കുയിലേ കുയിലേ ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ എം രാജ, പി ലീല
7 കൊഞ്ചുന്ന പൈങ്കിളിയാണു ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കോറസ്
8 തള്ളാനും കൊള്ളാനും നീയാരു മൂഢാ ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
9 നിത്യസഹായ നാഥേ ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ജിക്കി , കോറസ്
10 പാലാണു തേനാണെൻ ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ എം രാജ
11 പെറ്റമ്മയാകും ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
12 പോരുനീ പൊന്മയിലേ ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ എം രാജ, പി ലീല
13 രാരിരോ രാരാരിരോ ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ജിക്കി
14 വെളിക്കു കാണുമ്പം ഉമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് മെഹ്ബൂബ്
15 അരക്കാ രൂഫാ മാറാൻ കൊറുക്കാ നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്, കെ രാഘവൻ
16 ഇക്കാനെപ്പോലത്തെ മീശ നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ
17 ഓട്ടക്കണ്ണിട്ടു നോക്കും കാക്കേ നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്, എ പി കോമള
18 കര കാണാത്തൊരു കടലാണല്ലോ നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ശീർക്കാഴി ഗോവിന്ദരാജൻ
19 ദൈവത്തിൻ പുത്രൻ ജനിച്ചൂ നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എ എം രാജ
20 നയാപൈസയില്ലാ കൈയ്യിലൊരു നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്
21 നീയല്ലാതാരുണ്ടെന്നുടെ പ്രണയപ്പുഴയില്‍ നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്, എ പി കോമള
22 മനുസന്റെ നെഞ്ചില്‍ നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്, എ പി കോമള
23 മാനത്തെക്കുന്നിൻ ചെരുവിൽ നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്, എ പി കോമള
24 വാനിലെ മണിദീപം മങ്ങി നീലി സാലി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
25 ഒന്നുചിരിക്കൂ കണ്ണുതിരിക്കൂ പൂത്താലി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി
26 ഒരു പിഴയും കരുതിടാത്ത പൂത്താലി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
27 ഓ ബാബുജി പുതുമണവാളാ പൂത്താലി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എ എം രാജ, കോറസ്
28 കടലമ്മേ കനിയുക നീ പൂത്താലി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
29 കരുണതന്‍ മണിദീപമേ പൂത്താലി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ പി ലീല
30 കല്യാണം കളിയാണെന്നാര് പൂത്താലി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ സി എസ് രാധാദേവി, സുഭദ്ര
31 കളിയാടും പൂമാല പൂത്താലി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
32 ഉണ്ണിപിറന്നു ഉണ്ണിപിറന്നു സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, കോറസ്
33 കണ്ണേ നുകരൂ സ്വര്‍ഗ്ഗസുഖം സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എം എൽ വസന്തകുമാരി
34 കാണ്മൂ ഞാന്‍ നിന്റെ ദശാവതാരങ്ങള്‍ സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്
35 നേരം പോയീ നട നട സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ജിക്കി
36 പാട്ടുപാടിയുറക്കാം ഞാൻ സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
37 പാവനഭാരത നാരീമണിതന്‍ സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എ എം രാജ
38 പ്രജകളുണ്ടോ പ്രജകളുണ്ടോ സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ജിക്കി , പുനിത
39 മംഗളം നേരുക സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
40 രാമരാജ്യത്തിന്റെ മേന്മകണ്ടോ സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, കോറസ്
41 രാമരാമ പാഹിമാം മുകുന്ദരാമ പാഹിമാം സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, കോറസ്
42 ലങ്കയില്‍ വാണ സീതയിലെന്തോ സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്
43 വീണേ പാടുക പ്രിയതരമായ് സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
44 സീതേ ലോകമാതേ സീത അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്
45 ഇനിയുറങ്ങൂ നീലക്കുയിലുകളേ സ്ത്രീഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എൽ പി ആർ വർമ്മ ജിക്കി
46 കഥ പറയാമോ കാറ്റേ സ്ത്രീഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എൽ പി ആർ വർമ്മ എ എം രാജ, ജിക്കി
47 ചന്ദനചർച്ചിത നീലകളേബര സ്ത്രീഹൃദയം ജയദേവ എൽ പി ആർ വർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ
48 താമരക്കണ്ണാലാരെ തേടണ സ്ത്രീഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എൽ പി ആർ വർമ്മ ജിക്കി , കോറസ്
49 തൊട്ടാൽ മൂക്കിന്നു ശുണ്ഠി നീ സ്ത്രീഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എ എം രാജ, ജിക്കി
50 പ്രാണവല്ലഭമാരേ സ്ത്രീഹൃദയം ഇരയിമ്മൻ തമ്പി എൽ പി ആർ വർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ, ത്രിപുര സുന്ദരി, ശാന്ത
51 മധുവിധുവിൻ രാത്രി വന്നു സ്ത്രീഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എൽ പി ആർ വർമ്മ ജിക്കി
52 മാനത്തുള്ളൊരു മുത്തശ്ശിയിന്നലെ സ്ത്രീഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എൽ പി ആർ വർമ്മ ജിക്കി