നയാപൈസയില്ലാ കൈയ്യിലൊരു

 

നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ - കൈയ്യിലൊരു 
നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ (2)
നഞ്ചു വാങ്ങി തിന്നാന്‍ പോലും 
നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ (2)
(നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ.. )

കടം വാങ്ങുവാന്‍ ആളില്ലാ 
പണയം വെയ്ക്കാന്‍ പൊന്നില്ലാ (2)
കണ്മണി നിന്നെ കാണും നേരം 
കരളില്‍ കടന്നല് കുത്തുന്നു (2)
(നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ.. )

കാലിയടിച്ചൊരു വയറാണ് 
കണ്ടേടത്തു നടപ്പാണ് (2)
തൊള്ളപൊളിക്കണ പെഴ്സേ - നിന്നുടെ 
പള്ള ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പാണ് (2)
(നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ...) 

ശകുനപ്പിഴയുടെ ഫലമാണ് - ഒരു 
ശനിയനെ കണ്ടതിന്‍ ഫലമാണ് (2)
കണ്ടാല്‍ ആളുകള്‍ ഓടി ഒളിക്കണു 
കരളേ ബല്ലാത്ത ദിനമാണ് (2)

നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ കൈയ്യിലൊരു 
നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ
നഞ്ചു വാങ്ങി തിന്നാന്‍ പോലും 
നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ 
നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ - പെണ്ണേ 
നയാപ്പൈസ്സയില്ലാ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3
Average: 3 (1 vote)
Nayaa paisayilla

Additional Info