ശീർക്കാഴി ഗോവിന്ദരാജൻ

Seerkazhi Govindarajan
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 4

1960 ലെ ‘നീലിസാലി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘കരകാണാത്തൊരു’ എന്ന പാട്ടാണ് മലയാളസിനിമയിലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യഗാനം. പ്രശസ്തനായ ഈ തമിഴ്മലയാളസിനിമാ ഗായകനു ‘കലൈമാമണി’ ഉൾപ്പെടെ പലപുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലും വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്ന അദ്ദേഹം മലയാള-തമിഴ് സംഗീതാസ്വാദാകരുടെയിടയിൽ അതിപ്രശസ്തനാണ്.